Kommunal planlegging

Kommunen har mange ulike roller, for eksempel som utviklingsaktør, tjenesteyter, arbeidsgiver og forvalter. Planlegging er et av de viktigste verktøyene. Målet er at ivareta både kommunale, regionale og nasjonale interesser og oppgaver.

Etter plan- og bygningsloven er det i første rekke kommunen som gjennom planleggingen former det fysiske miljø og sikrer kvalitet og muligheter for bygging og vern ut fra egenart og lokale forutsetninger. Det stilles krav til medvirkning ovenfor innbyggerne i planleggingen. Mer informasjon om hvordan involvere seg i kommunens planlegging eller hvilke planer som gjelder fremkommer i menyen under.

 

Høringer/kunngjøringer - si din mening

Alle planer som behandles etter plan- og bygningsloven skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minst seks uker før vedtak. Vågan kommune legger fortløpende ut alle planer som sendes på høring på kommunens nettside. 

Når en plan er vedtatt kunngjøres dette i Lofotposten/Våganavisa og på kommunens nettside.

Høringer og Kunngjøringer

Overordnet planlegging

I den overordnede planleggingen legges de viktigste premissene for Vågan kommunes utvikling og prioriteringer i årene fremover. Fastsatt gjennom kommunens planstrategi, kommuneplanen og økonomi- og handlingsplan.

Kommunal planstrategi

Kommuneplanen

Økonomi og handlingsplan 2020 - 2023

Økonomiplanen for perioden 2021 - 2024

Lofoten - de grønne øyene

Kommunedelplaner

Vågan kommune har utarbeidet kommunedelplaner for avgrensende geografiske områder av kommunen, eller for avgrensende tema innenfor kommunens virksomhet. I kommunedelplanene som omhandler temaer eller virksomhetsområder er det en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp og som revideres årlig.

Kommunedelplan Svolvær

Kommunedelplan Kabelvåg

Folkehelseplan for Vågan (PDF, 2 MB)

Helse- og omsorgsplan (PDF, 829 kB)

Oppvekst- og inkluderingsplan

Temaplaner/Virksomhetsplaner

Vågan kommune har utarbeidet egne tema- og virksomhetsplaner for avgrensede områder. Dette er planer som ikke er underlagt kravene til plan- og bygningsloven slik som for kommunedelplaner.

Beredskapsplaner

Handlingsplaner alkohol/rus

Beredskapsplan for forebygging og avdekking av vold og seksuelle overgrep mot barn og andre sårbare grupper i Vågan kommune

Handlingsplan likestilling, inkludering og mangfold (PDF, 2 MB)

Trafikksikkerhetsplan (PDF, 546 kB)

Reguleringsplaner

En reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser.

Kommunestyret skal sørge for at det blir utarbeidet reguleringsplan for de områder i kommunen hvor dette følger av loven eller av kommuneplanens arealdel, samt der det ellers er behov for å sikre forsvarlig planavklaring og gjennomføring av bygge- og anleggstiltak, flerbruk og vern i forhold til berørte private og offentlige interesser. Les mer prosessen for reguleringsplaner her.

Alle reguleringsplaner som gjelder i Vågan kommune er tilgjengelig via GISLINE WebPlan hvor planen kan søkes etter dersom man kjenner plan-ID eller plannavn. 

Søk i kommunens planarkiv

Det er også mulig å benytte Kommunekart for å finne gjeldene reguleringsplaner. Merk at ikke alle reguleringsplaner er digitalisert og fremkommer dermed ikke i kartet. 

 

Budsjett og handlingsplan 2022 - 2025
Årsberetning og regnskap

I kommunens årsberetning og regnskap beskrives resultatene fra fjoråret. Vågan kommune benytter Framsikt.no til å presentere årsberetningen og regnskapet.

Kommunekart

Kommunekart gir lett tilgang til kart-relatert informasjon til alle innbyggere i Vågan. Dette kan være reguleringsplaner, eiendomsinformasjon, godkjente bygg og tiltak, med mer.

Om kommunekart

I App-store og Google Play kan kommunekart.com lastes ned som App.