Kommunal planlegging

Kommunen har mange ulike roller, for eksempel som utviklingsaktør, tjenesteyter, arbeidsgiver og forvalter. Planlegging er et av de viktigste verktøyene. Målet er at ivareta både kommunale, regionale og nasjonale interesser og oppgaver.

Etter plan- og bygningsloven er det i første rekke kommunen som gjennom planleggingen former det fysiske miljø og sikrer kvalitet og muligheter for bygging og vern ut fra egenart og lokale forutsetninger. Det stilles krav til medvirkning ovenfor innbyggerne i planleggingen. Mer informasjon om hvordan involvere seg i kommunens planlegging eller hvilke planer som gjelder fremkommer i menyen under.

 

Høringer/kunngjøringer - si din mening

Alle planer som behandles etter plan- og bygningsloven skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minst seks uker før vedtak. Vågan kommune legger fortløpende ut alle planer som sendes på høring på kommunens nettside. 

Når en plan er vedtatt kunngjøres dette i Lofotposten/Våganavisa og på kommunens nettside.

Høringer og Kunngjøringer

Overordnet planlegging

I den overordnede planleggingen legges de viktigste premissene for Vågan kommunes utvikling og prioriteringer i årene fremover. Fastsatt gjennom kommunens planstrategi, kommuneplanen og økonomi- og handlingsplan.

Temaplaner/Virksomhetsplaner

Vågan kommune har utarbeidet egne tema- og virksomhetsplaner for avgrensede områder. Dette er planer som ikke er underlagt kravene til plan- og bygningsloven slik som for kommunedelplaner.

Reguleringsplaner

En reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser.

Kommunestyret skal sørge for at det blir utarbeidet reguleringsplan for de områder i kommunen hvor dette følger av loven eller av kommuneplanens arealdel, samt der det ellers er behov for å sikre forsvarlig planavklaring og gjennomføring av bygge- og anleggstiltak, flerbruk og vern i forhold til berørte private og offentlige interesser. Les mer prosessen for reguleringsplaner her.

Alle reguleringsplaner som gjelder i Vågan kommune er tilgjengelig via GISLINE WebPlan hvor planen kan søkes etter dersom man kjenner plan-ID eller plannavn. 

Søk i kommunens planarkiv

Det er også mulig å benytte Kommunekart for å finne gjeldene reguleringsplaner. Merk at ikke alle reguleringsplaner er digitalisert og fremkommer dermed ikke i kartet. 

 

Årsberetning og regnskap
Kommunekart

Kommunekart gir lett tilgang til kart-relatert informasjon til alle innbyggere i Vågan. Dette kan være reguleringsplaner, eiendomsinformasjon, godkjente bygg og tiltak, med mer.

Om kommunekart

I App-store og Google Play kan kommunekart.com lastes ned som App.