Planprogram Kommunedelplan klima, miljø og energi 2021 – 2033

Plan- og bygningsloven pålegger kommunen å ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel (jf. PBL § 11- 1). Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen

Utdrag fra planprogrammet:

Arbeidet med kommunens ressurser og utfordringer innen klima- og miljøområdet har endret seg siden Vågan utarbeidet sin forrige kommunedelplan på temaet i 2010. Det finnes nå tydelige føringer for arbeidet gjennom oppdatert lovverk og retningslinjer, blant annet nye Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning av 2018. I tilretteleggingen og utviklingen av «det grønne skiftet» skal kommunene aktivt bidra til reduksjon av klimagassutslipp og økt miljøvennlig energiomlegging. Samtidig skal samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringene som uansett vil komme (klimatilpasning).

I Klimakur 2030 er kommunenes rolle beskrevet slik:
Kommunene kan i stor grad påvirke utslipp fra egen virksomhet, for eksempel utslipp fra egne kjøretøy, bygg- og anleggsvirksomhet og gjennom klimakrav i innkjøp. Det største potensialet har kommunen imidlertid gjennom å påvirke gjennomføringen av klimatiltak hos andre aktører.

Kommunen har ulike roller som er relevante i klimaarbeidet:

  • samfunnsutvikler – pådriver, tilrettelegger og samarbeid med befolkning, næringsliv
  • myndighetsutøver – planmyndighet, herunder for areal- og transport, tilskuddsforvalter
  • tjenesteleverandør – utøver av tjenester som utdanning, helse, omsorg, kollektivtrafikk
  • eier og drifter – bygg, infrastruktur, skog, egen transport, kommunale selskaper, fondsplasseringer
  • innkjøper – varer og tjenester

Les hele planprogrammet (PDF, 4 MB)