Kommunedelplan Kabelvåg (2021 -2040)

Kommunedelplanen for Kabelvåg inngår i kommuneplanens arealdel for Vågan kommune. Planen angir hovedtrekkene i arealdisponeringen innenfor planområdet til Kabelvåg, herunder hvilke rammer som gjelder og hensyn som må ivaretas ved disponering av disse arealene. Planbeskrivelsen utgjør sammen med plankart og bestemmelser kommunedelplanen for Kabelvåg 2021 – 2040. Det er i tillegg utarbeidet vedlegg med retningslinjer, temakart og konsekvensutredninger. Alle dokumentene er tilgjengelig nedenfor.

Planprogrammet (PDF, 4 MB), ble fastsatt 14.09.2020 for å redegjøre om framdriften og prosessen i planarbeidet.

For saksbehandlingen av kommunedelplanen, se arkivsak 20/468

 

    

Utredninger utført i planprosessen. 

Innbyggerundersøkelse

Resultater fra gjennomført innbyggerundersøkelse blant befolkningen i Kabelvåg.

Innbyggerundersøkelse  (PDF, 2 MB)

Kulturhistorisk stedsanalyse

Kunnskapsgrunnlag og drøftingsgrunnlag for å avklare bevaringsverdig bebyggelse og kulturmiljø i Kabelvåg, særlig i sentrumsområdet. Samarbeid med representanter fra Vågan historielag, Kystlag musea, Lofotmuseet/ Museum Nord, Vågan Kystlag, Northern Alpine guides og bedrifter i Kabelvåg tilknyttet Lofoten Art Galleries.

Kulturhistorisk stedsanalyse (PDF, 7 MB)

Sosiokulturell stedsanalyse

Analyse av hvorfor folk flytter til og blir boende i Kabelvåg. Analysearbeidet er basert på samtaler med seks fokusgrupper som representerer Kabelvågs innbyggere. Gjennomført i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet.

Sosiokulturell stedsanalyse (PDF, 300 kB)

Kartlegging av tilgjengelig tettsted

Rapport som viser tilgjengelighet og universell utforming av byrom, gater og offentlige bygninger i Kabelvåg. Registreringene finnes også innlagt i norgeskart.no. Gjennomført i samarbeid med Rådet for funksjonshemmede.

Kartlegging av tilgjengelig tettsted (PDF, 2 MB)

Barnetråkk

Oversikt på områder barn og ungdom benytter til lek. Samarbeid med Kabelvåg barne- og ungdomsskole.

Barnetråkk  (PDF, 4 MB)

Støysonekartlegging

Støysonekart for tilkomstvei til Rækøya fra E10.

Støysonekartlegging (PDF, 999 kB)

Næringsområder og næringsvirksomhet

Kunnskapsgrunnlag omhandlede arealer avsatt til næringsvirksomhet og hvilke fremtidige behov det er for nye næringsarealer.

Næringsområder og næringsvirksomhet (PDF, 2 MB)

Mulighetsstudie for sentrum

Studie som særskilt ser på utviklingsmuligheter av sentrum, herunder arealutnyttelse, arkitektur og funksjoner som kan øke attraksjonskraften til Kabelvåg. Studie utarbeidet av Lala Tøyen og TIND arkitektur.

Mulighetsstudie for Kabelvåg sentrum (PDF, 23 MB)

Grønnstrukturutredning

Utredningen tar for seg viktig grøntstruktur, herunder parker, natur- og friluftsområder, lekeplasser, den funksjonelle strandsonen, vassdrag og blågrønn infrastruktur.

Grønnstrukturutredning (PDF, 12 MB)

Områdeutredninger

En gjennomgang av planområdet inndelt i delområder med forslag på arealbruk, blant annet.

Områdeutredninger (PDF, 40 MB)

Masseuttak

Notat som inneholder grunnleggende informasjon om byggeråstoffer og områder avsatt til masseuttak i Vågan i kommuneplanens arealdel.

Masseuttak (PDF, 3 MB)

Vurdering av masseuttak for området Svolvær-Kabelvåg

Vurdering av fire ulike områder for masseuttak i området Svolvær – Kabelvåg, med tilhørende masseberegninger.

Vurdering av masseuttak for området Svolvær-Kabelvåg (PDF, 4 MB)

Generelle registreringer

Innenfor planområdet er det foretatt ulike registreringer som har vært viktig for de videre analysene og forslag på strukturelle grep innenfor planområdet.

Generelle registreringer (PDF, 8 MB)

Arealregnskap

Arealregnskapet viser hvilke arealer som er regulert og hvor stor andel av disse arealene som faktisk er blitt utbygd. Formålet med arealregnskapet er også å vise hvor store arealer og endret arealbruk som foreslås med ny kommunedelplan ut fra dagens situasjon. 

Arealregnskap (PDF, 6 MB)

 

Kommunedelplan Kabelvåg fra 1993, tidligere plan:

Kommunedelplan Kabelvåg (PDF, 5 MB) Analyse (JPG, 14 MB)