Besøksforvaltning

Vågan kommune arbeider med besøksforvaltning for å sikre en bærekraftig utvikling av reiselivsnæringen slik at den gir et positivt bidrag til lokalsamfunnet den utøves i. 

Samarbeidsråd besøksforvaltning og reiseliv.

Reiseliv er en betydelig og voksende næring i Vågan og det er viktig at vi finner balansen mellom økende turisme, utvikling av arbeidsplasser, naturforvaltning, miljø og trivsel for lokalbefolkningen. Kommunens vertskapsrolle innen besøksforvaltning og reiseliv forutsetter en tett dialog med berørte samarbeidspartnere. Vågan kommune skal være en aktiv deltaker i pågående prosjekt om besøksforvaltning og bærekraft. Arbeidet med disse prosjektene forankres ytterligere på politisk nivå, i administrasjon, i kommunens næringsliv, hos frivillige organisasjoner og hos innbyggere i det kommunale samarbeidsrådet for besøksforvaltning og reiseliv.

Samarbeidsråd for besøksforvaltning og reiseliv har som formål å koordinere Vågan Kommunes samlede arbeid, strategi og tiltak innen besøksforvaltning og reiseliv. Samarbeidsrådet skal ha god dialog med næringsaktører innen overnatting, aktivitets- og serveringsbedrifter, utdanningsaktører innen reiseliv, frivillige organisasjoner og interessegrupper tilknyttet friluftsforvaltning, aktører innen beredskap, offentlige myndigheter og forvaltning, innbyggerforeninger, grunneiere og andre naturlige samarbeidspartnere innen besøksforvaltning.

Samarbeidsrådet består av følgende aktører:

  • Destination Lofoten
  • Vågan Næringsforening
  • Næringsaktører 
  • Kommunens administrasjon
  • Politikere (formannskap og MPN)
  • Lofoten Friluftsråd

 

Turistkart for Lofoten

Lofoten friluftsråd har laget et turistkart som viser infrastruktur for besøkende samt informasjon om teltforbud og ferdselsrestriksjoner i henhold til friluftsforskriften . 

Turistkart

 

Tiltaksplan besøksforvaltning 

Samarbeidsrådet for besøksforvaltning og reiseliv har utarbeidet en tiltaksplan som er vedtatt av Kommunestyret og som er en veiviser med tanke på god framdrift i arbeidet med besøksforvaltning.

Tiltaksplan (PDF, 394 kB)

 

Jakten på Lofoten

I jakten på Lofoten styrkes Lofoten som attraktivt bo- og arbeidssted ved å formidle de egenskaper, fordeler og verdier som er unike for regionen. Barnehagebarn, skoleungdom, næringsliv, politikere, bofast, tilflyttere og eldre har alle fått mulighet til å bruke sin stemme. Innspillene har lagt grunnlaget for utviklingen av en visuell profil som benyttes i markedsføringen av Lofoten som bo-, arbeid- og besøkssted. Prosjektet er eid av Destination Lofoten og finansiert av Innovasjon Norge, Sparebanken Nord-Norge og Sparebanken 68NORD. Arbeidet ble utført av SALT i samarbeid med TIND Arkitektur og SISU Design lab.

Vi er Lofoten