Kommuneplanen

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel for Vågan kommune.

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltning av arealressursene. Kommuneplanen består av en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel.

Kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 2032

Kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 2032 er kommunens overordnede plan som bidrar til å peke ut den retningen Vågan kommune skal utvikle seg i. Planen skal synliggjøre strategiske valg kommunen gjør i forhold til denne utviklingen, og gi overordnede mål og strategier for egen virksomhet og for videre samfunnsutvikling. Den nye samfunnsdelen skal gjenspeile de prioriteringene Våganværingene ønsker for lokalsamfunnet, slik at Vågan kommune er godt rustet til å møte de muligheter og utfordringer som kommer i tiden framover.

Kommuneplanens Samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret 15. juni 2020, KST-sak 065/20.

Kommunestyrets sluttbehandling. 

 

Plandokumentene tilhørende Kommuneplanens Samfunnsdel:

Del 1:

- Kunnskaps- og drøftingsgrunnlag med data og ulike drøftinger (PDF, 4 MB)
- Rapport fra innbyggervekstedene (PDF, 3 MB)
- Arbeidsdokumentet «Satsning mot befolkningsvekst i Vågan» (PDF, 555 kB)

Del 2:

- Samfunnsdelens hoveddokument (PDF, 800 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litt om prosessen:

Arbeidet med ny Samfunnsdel ble igangsatt høsten 2018 med presentasjon av planprogram for videre prosess.

Planprogram - kommuneplanens samfunnsdel 2020 - 2032 (PDF, 2 MB)

Det ble tidlig gjort et retningsvalg om at bærekraft og folkehelse skulle være de to viktigste premissene for videre planarbeid i Vågan kommune, og Vågan kommunen har som en av der første kommunene i landet arbeidet aktivt med å implementere FNs Bærekraftsmål i arbeidet.

Fem av disse ble valgt ut til Samfunnsdelen:

Mål nr. 4. God utdanning

Mål nr. 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Mål nr. 11. Bærekraftige byer og samfunn

Mål nr. 12. Ansvarlig forbruk og produksjon

Mål nr. 14. Liv under vann

 

Gjennom planprosessen har det vært fokus på å utvikle et helhetlig kunnskapsgrunnlag for kommunen, som også inkluderer kommunens oversiktsarbeid etter folkehelseloven.

Det er gjennomført store medvirkningsprosesser, og benyttet mange ulike verktøy for å involvere innbyggere, interessegrupper og frivilligheten, næringsliv og myndigheter. Prosessen har også vært samkjørt til dels med utarbeidelse av ny kommunal planstrategi. Det er gjennomført to høringsrunder i løpet av prosessen, der innspill har blitt behandlet av prosjektarbeidsgruppen og hos politikerne.