Kommunedelplan Svolvær (2020-2040)

Kommunedelplanen for Svolvær inngår i kommuneplanens arealdel for Vågan kommune. Planen angir hovedtrekkene i arealdisponeringen innenfor planområdet, herunder hvilke rammer som gjelder og hensyn som må ivaretas ved disponering av disse arealene. Planbeskrivelsen utgjør sammen med plankart og bestemmelser kommunedelplanen for Svolvær 2020 – 2040. Det er i tillegg utarbeidet vedlegg med retningslinjer, temakart og konsekvensutredninger. Alle dokumentene er tilgjengelig nedenfor.