Om reguleringsplaner

En reguleringsplan består av et plankart med tilhørende planbestemmelser og planbeskrivelse. Reguleringsplan med tilhørende bestemmelser angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser, jf. plan- og bygningsloven § 12-1. Detaljeringsgraden er avhengig av formålet med planen, og om det er behov for videre detaljering for deler av planen når utbyggingstidspunktet nærmer seg. Gjennom reguleringsplan fastsettes det hvordan, og til hvilke formål, arealene innenfor planen kan utnyttes og eventuelle vilkår knyttet til bruken. 

Reguleringsplaner kan fremmes av både offentlig og private aktører. Reguleringsplaner vedtas normalt av kommunestyret, og en vedtatt reguleringsplan er straks rettslig bindende for alle tiltak innenfor planområdet. Reguleringsplanen gir adgang til å foreta ekspropriasjon og den gir rettigheter til å utnytte arealene slik reguleringsplanen angir. 

For mer informasjon om kommunal planlegging se Reguleringsplanveileder.

 

Planprosess steg for steg 

 

 

 

1. Før planarbeidet starter

For å oppnå rask saksbehandling er det viktig at planforslaget er gjennomarbeidet og korrekt utformet. Ta tidlig kontakt med planavdelingen i kommunen. Vi kan gi informasjon og råd for det videre planarbeidet. Det kan også gjennomføres et veiledningsmøte ved behov. Innhent nødvendig informasjonsmateriale. Du finner det du trenger her nedenfor.

2. Oppstart av planarbeid/planinitiativ

Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige. Første trinn er at det sendes et planinitiativ til kommunen som er planmyndighet. Planinitiativet utarbeides i tråd med veileder fra regjeringen. 

3. Oppstartsmøte

Det avholdes et oppstartsmøte. I oppstartsmøtet skal alle temaer som er nødvendig for å klargjøre forutsetningene for det videre planarbeidet og utformingen av det endelige planforslaget, behandles.

4. Kunngjøre og varsle oppstart
 • Plankonsulent kunngjør oppstart av planarbeidet i lokal avis, på egen nettportal og eventuelt på sosiale medier. 
 • Plankonsulent skal også varsle oppstart av planarbeidet med eget skriv til berørte offentlige organer, registrerte grunneiere, festere og andre rettighetshavere, naboer, gjenboere og andre interesserte som blir direkte berørt. 
 • Kunngjøringen skal redegjøre for forslaget og konsekvenser for omgivelsene. Kart og illustrasjoner skal legges ved. 
 • Kunngjøringen skal minimum inneholde kartskisse som viser avgrensning av planområdet og en kort beskrivelse av formålet.
 • Kunngjøringen oversendes Vågan kommune slik at den kan legges ut på kommunens nettside. 
 • Dersom planen krever konsekvensutredning (KU) med planprogram skal et utarbeidet planprogram sendes på høring samtidig med offentlig kunngjøring og varsle om oppstart.
 • Fristen for merknader til oppstart av planarbeid bør være minst fire uker, ved krav om planprogram og KU skal fristen for merknader og innspill være minst 6 uker. 
 • Ved krav om planprogram og KU sendes planprogram til politisk behandling i Hovedutvalget for Miljø, plan og næring (MPN) for fastsetting. 
5. Utarbeiding av planforslag

Komplett utarbeidet forslag til reguleringsplan som skal behandles etter pbl § 12-10, utarbeides etter krav gitt i oppstartsmøtet. Planforslaget skal bestå av forslag til planbeskrivelse, plankart, bestemmelser, illustrasjoner og utredninger/analyser. Alle nødvendige utredninger og registreringer bør utarbeides så tidlig i prosessen som mulig. Nasjonal Produktspesifikasjon for digitale planer og kommunens egne maler skal følges.

6. Innsending av planforslag

Planforslaget skal sendes på e-post til postmottak@vagan.kommune.no

Digital arealplan (SOSI) sendes inn som et ordinært vedlegg til planforslaget.

Vågan kommune gjennomgår deretter planforslaget. Vid mottakskontroll vurderes at planforslaget tilsvarer forskriftens  krav til planforslag, § 6. Forslagstiller mottar tilbakemelding ved eventuelle mangler og kompletterer ved behov. Kommunen sender gebyr til avtalt mottaker som skal betales før saken kan behandles.

7. Administrativ behandling av reguleringsplanforslag

Når komplett privat detaljreguleringsforslag er mottatt, starter kommunens tidsfrist for saksbehandling på tolv uker å løpe.

Kommunens fagavdeling utarbeider saksframlegg.

8. 1.gangs behandling i MPN
 • Saken skal opp til politisk behandling i hovedutvalg for Miljø- plan og næring (MPN), hvor fagavdelingen lager saksframlegg.
 • Finner ikke kommunen grunn til å fremme forslaget, skal forslagsstilleren innen tre uker underrettes ved brev. 
 • Alternativt vill planforslaget framlegges til offentlig ettersyn og sendes på høring.
9. Offentlig ettersyn/høring planforslag
 • Fattes vedtak om offentlig ettersyn/høring skal det sendes brev til grunneiere, berørte parter og berørte høringsinstanser. Planen skal også kunngjøres i lokal avis og legges ut som kunngjøring på kommunens nettside. Det skal vurderes om det skal gjennomføres folkemøter eller andre medvirkningstiltak. Fristen for å komme med merknader skal ikke settes til mindre enn seks uker.
 • Eventuelle merknader sendes til plankonsulenten. Kommentarer til disse skal deretter oversendes kommunen. Dersom kommunen finner at det trengs ytterlig dokumentasjon kan dette kreves. Ved eventuelle endringer av detaljreguleringsplanen som er av en viss størrelse kan medføre nytt offentlig ettersyn eller begrenset høring. Det etterstrebes en kontinuerlig dialog mellom plankonsulent og kommunen.
10. Merknadsmøte

Kommune og plankonsulent gjennomgår innspill, merknader og eventuelle innsigelser til planforslaget fra høringsperioden og offentlig ettersyn.

11. Administrativ behandling av planforslag etter høring

Kommunes fagavdeling vurderer høringsinnspill og merknader. Det utarbeider nytt saksframlegg til 2. gangs behandling i MPN. Tidsfrist for saksbehandlingen er tolv uker.

12. 2.gangs behandling i MPN
 • Saken fremmes til ny politisk behandling i hovedutvalg for Miljø- plan og næring (MPN), hvor fagavdelingen lager saksframlegg. Av saksframlegget skal det framgå hvordan innkomne uttalelser til planforslaget og konsekvensene av planen har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt.
 • Planforslaget framlegges til sluttbehandling i kommunestyret av MPN.
13. Sluttbehandling i kommunestyret

Kommunestyret skal fatte vedtak senest tolv uker etter at planforslaget har vært til offentlig ettersyn og høring. Er Kommunestyret uenig i forslaget, kan de sende saken tilbake til ny behandling. Det kan gis retningslinjer for det videre arbeid med planen. 

14. Kunngjøring av vedtak

Når planen er vedtatt, skal registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet og naboer til planområdet, når de blir direkte berørt underrettes særskilt ved brev. Underretningen skal inneholde opplysninger om klageadgangen og frist for klage. Planen med planbeskrivelse skal kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. 

 

Relevante dokumenterer 

Se regjeringens nettsider samt plan- og bygningsloven for nærmere beskrivelse.