Områdeplan Skrova

Områdereguleringen for Skrova skal legge til rette for en helhetlig og mangfoldig stedsutvikling av øyområdet. Det skal legges til rette for varierte og gode botilbud, offentlig og private tjenester og et næringsliv som tar utgangspunkt i de naturgitte forholdene til Skrova.

I dag er det 10 detaljreguleringer som gir rammer, føringer og tillatelser for tiltak i Skrova. Ni av disse reguleringsplanene er utarbeidet etter tidligere plan- og bygningslov, altså før 2008, der den eldste reguleringsplanen er fra 1947. Dagens forvaltning av Skrova er dermed preget av liten forutsigbarhet og udaterte planer. Et viktig premiss med områdereguleringen er derfor å gi Skrova en oppdatert og helhetlig arealforvaltning etter plan- og bygningsloven. Det er i planstrategien for Vågan kommune, vedtatt 15. juni 2020 fastsatt et behov for en ny reguleringsplan på Skrova: 

«Behov for en områderegulering som avklarer arealbruken på Skrova for fremtiden. De fleste reguleringsplanene er utarbeidet før ny plan- og bygningslov fra 2008, hvor den eldste planen er fra 1947.» 

Planarbeidet starter nå opp i 2022 og vedtak for områdereguleringen er estimert i 2023. 

Følg prosessen med Områdeplan Skrova 


Presentasjon i forbindelse med oppstarten av planarbeidet.  (PDF, 2 MB)

Presentasjon fra midtveishøring i Skrova (PDF, 3 MB)

Innspill til varsel om planoppstart