Torbjørn Ollestad vil tiltre stillingen som kommunalsjef samfunn 7. august 2017.

Nye beredskapsforskrifter er kommet på plass etter 22.juli på Utøya, og det har skjedd store endringer på mye av tenkningen rundt dette tema. Dette får også konsekvenser i Lofoten.

20 mai kunngjorde Teknisk drift i Vågan kommune at det er fastsatt frist til 5.juni med å fjerne kjøretøy som er ulovlig plassert, bla på kommunal eiendom.

Hver vår har Vågan kommune ved Teknisk Drift fokus på fjerning av campingvogner og kjøretøyer som er plassert utenfor egen eiendom, til sjenanse for allmenheten.

 

Nå i månedskiftet mai/juni startes anleggsarbeidene på Solheim, hvor nye hovedledninger for vann og avløpsnett skal legges i og langs Solheimveien. Arbeides varighet er stipulert til ca 3 mnd, og målsettingen er å sluttføre arbeidene til ca skolestart i august 2017. Arbeidene vil resultere i en viktig miljøopprydding i området, slik at strandsonen igjen kan nyttes uten fare for helsemessige og lite estetiske overraskelser.

I medhold av plan og bygningslovens § 11-12 varsles med dette om oppstart av arbeid med kommunedelplan for kulturminner i kommunen. Samtidig legges forslag til planprogram til offentlig ettersyn, jf. plan og bygningslovens § 11-13.

Hennes Majestet Dronningen besøker Henningsvær lørdag 15. juli 2017. Det skjer i forbindelse med Skulpturlandskap Nordlands 25 års jubileum.

søknadsfrist: 28. februar 2017

Kommunens driftsregnskap gjøres opp med et foreløpig regnskapsmessig overskudd på kr. 22 millioner