Oppfordringer til bilister og huseiere i Vågan

Omtrent halvparten av alle ekteskap ender med skilsmisse og julefeiringen kan være tøff for skilte foreldre. Uansett er julen barnas høytid, de voksnes behov må komme i andre rekke. 

Fra november 2017 til ut i februar 2018 blir det gravearbeider i Kabelvåg sentrum, bare avbrutt av juleferien til rett over nyttår. Det gamle ledningsnettet i dette området har over lengre tid skapt problemer og vannlekkasjer, og dette skal nå rettes på.

Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler i Norge

I henhold til Kommunestyrevedtak KS-079/16 skal Hovedutvalget for Helse- omsorg- og sosial (HOS) tildele tilskudd til tiltak i 2017 og 2018:

  • Folkehelsetiltak
  • Informasjonsarbeid
  • Holdningsskapende arbeid
  • Rusforebyggende tiltak

Alle virksomheter som selger tobakksvarer og tobakkssurrogater (som e-sigaretter) skal selv registrere sine salgssteder i Tobakkssalgsregisteret. Registrering må skje innen 31. desember 2017. Salg av tobakksvarer eller tobakkssurrogater på steder uten registrering er ulovlig fra 1. januar 2018.

Tromsøpalme, hagelupin, parkslirekne og sitkagran er eksempler på fremmede arter som ikke hører naturlig hjemme i norsk natur og som har etablert seg i Vågan. Disse artene kan være skadelig for det biologiske mangfoldet eller en trussel for vår helse og økonomi. Vågan kommune er i gang med tiltak for at disse artene ikke skal spre seg og utkonkurrere andre arter.

De siste to årene har det vært lagt opp til en planlegging av nytt torg også i Henningsvær, hvor man har søkt å involvere alle innbyggere.

Planene for innkjøringen til torget er klare til gjennomføring, og dette arbeidet starter så snart storparten av turister og sommersesong opphører i månedsskiftet august/september.