Kunne ditt barn tenke seg å lage eksplosive såpebobler, løse en kriminalsak eller kanskje koble elektriske motorer?

 

I dag går det meste av Henningsværs kloakk urenset direkte ut i Heimsundet. Tre fiskebruk i havna og nesten 100 fiskefartøy bruker dette sjøvannet til spyling/vasking om bord. I tillegg skaper dette lukt og visuelle inntrykk som ikke passer inn i et ellers flott fiskevær. Vågan Kommune starter nå prosessen med å finne en fremtidsrettet og god løsning på denne utfordringen.

 
Formannskapet 1. gangs behandlet 31.05.2021 ny kommunedelplan for Kabelvåg i sak 20/468. Det ble enstemmig vedtatt å sende planforslaget på høring og til offentlig ettersyn. Alle innspill til planen må innen fredag 20. august være sendt skriftlig til Vågan kommune.


Hovedutvalget for miljø, plan og næring har i møte 06.04.2021, i sak MPN- 047/21 vedtatt at forslag til endring av reguleringsplan for Ørsnesvika, planid. 230, skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring, jf. plan- og bygningslovens §§ 12-10 og  12-11. De reguleringsbestemmelser som legges på høring er justert i møte 19.05.2021, i sak MPN- 062/21. 

Kommunene har fått tilført nye midler fra KMD til den kommunale kompensasjonsordningen og Vågan Kommune har nå kr. 3.250.000 til fordeling. 

Hensikten med planforslaget er å etablere SKREI temapark med nødvendig adkomst, tilhørende parkeringsarealer samtidig som ønskelig utvikling av Galleri Espolin, Lofotakvariet og sikring av omkringliggende friluftsområder. Området ligger på den plass der Vågar var etablert som den største og eneste byen i middelalderens Nord-Norge. SKREI skal fremme identitet og stolthet rundt historien om Lofotfisket og betydningen det har hatt for Norge. Prosjektet innebærer stedsutvikling og forventes å gi positive ringvirkninger for Vågan og for hele Nordland fylke.

Fra 1. mai 2021 kan flere bygge terrasser og tilbygg uten å søke. For å finne ut om dette gjelder deg, må du først undersøke hva du har lov å gjøre på eiendommen din. Informasjon om dette finner du på våre nettsider.
 

Enova-støtte til Vågan kommune. Bærekraftskonsept for Vågan Rådhus og andre nybygg i Svolvær sentrum

Vedtatt i kommunestyret 12. april 2021 og gjort gjeldende fra samme dato.