Formannskapets innstilling til budsjett for 2021 og økonomiplan for perioden 2021 - 2024 legges ut til offentlig ettersyn i perioden 30.11.20-14.12.20.
 

Sjef Heimevernet har besluttet at fredag 4. desember 2020 skal benyttes til denne markeringen. Dagen er valgt fordi Heimevernets årsdag, 6. desember, i år faller på en søndag. Heimevernets soldater oppfordres til å bære sin militære uniform til, fra og på jobb, forutsatt at arbeidsgiver godkjenner dette.

Vågakallen grendelag og grunneierne i området har over lang tid ivret for å få dette prosjektet gjennomført, med god støtte fra Nordland fylke. 

Onsdag morgen 25.november startet anleggsarbeider forbundet med bygging av den nye brua over Hopspollen, navnet blir "Kallebrua".

I påvente av at alle formaliteter for selve byggetillatelsen for den nye brua er kommet på plass, er endelig arbeidet med å anlegge en midlertidig omkjøringsvei på ferskvannssiden av fyllingen i gang. Fyllinga som ble etablert på 50-tallet, blir nå fjernet som vandingshinder for fisk og erstattet med nye bru.  

I den nye løsningen får du oversikt over alle høringer/kunngjøringer. Både aktive og de som er avsluttet/utgått.  

   Vågan kommune anmodet tidligere i år om å unngå ferdsel langs rørgata mellom Damvatnet og Vestre Nøkkvatn grunnet fare for potensielle fallende gjenstander.

Vågan kommune anmoder fremdeles om å unngå å bevege seg langs denne rørgata.

  

 Det er nye regler for gjennomføring av arrangement. For å prøve å «forenkle» tolkningen av dette forsøkes her med en spesifisering.

Nordland fylkeskommune og Frivillighet Norge inviterer til Frivillighetskonferansen Nordland 2020 lørdag 14. november kl. 10:00 – 14:00. Pga koronasituasjonen vil konferansen være digital. 

Etter vel 25 år er det gjennomført lederskifte for Teknisk drift i Vågan kommune.

  Utslippsledningen i Storøyvalen er nå lagt og nedspylingen er startet. Gravearbeidet for å få på plass utslippskummen starter i uke 43.