Vågan kommune har siden fredag 09.07.21 fått 3 nye smittede. Positive svar 13. og 14.07.21

Vi har fått meldt 2 nye positive testsvar av de som ble testet på mandag.

Vågan kommune har det siste halvåret hatt gående et omfattende prosjekt for å forlenge kommunens utslippsledning i Storøyvalen. Etter nøye overveielse er det nå landet på at det skal gjøres ytterligere tiltak på den nyetablerte utslippsledningen. Dette gjøres for å sikre tilfredsstillende hydrauliske egenskaper og nødvendig seilingsdybde inn Storøyvalen.

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 17-4 varsles det oppstart av arbeid med detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Ørnvika næringsområde.

 

Formannskapet har i møte 08.06.2021 i sak 080/21 vedtatt følgende: 

  1. Formannskapet vedtar vedlagte forslag til forskrift, med alternative forslag for godtgjørelse, til kommunalt folkevalgte i Vågan kommune.
  2. Forslaget legges ut til offentlig ettersyn og høring i tidsrommet frem til 1. september 2021.
  3. Forskriften sluttbehandles i kommunestyret den 25. oktober 2021.

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om tilskudd i forbindelse med arrangement og aktiviteter som er påvirket av Covid-19 pandemien.

Kommunene har fått tilført nye midler fra KMD til den kommunale kompensasjonsordningen. Vågan har nå fått kr. 2.689.000 til fordeling i tillegg til 1.000.714,- som gjenstår fra forrige runde (del 2).

Vågan kommune har tidligere advart om å bevege seg i området ved rørgata mellom Vestre Nøkkvatn og Damvatn. I uke 34-35 vil det pågå sikringsarbeid øverst i rørgata. Sikringsarbeidet ble først planlagt til uke 28-29 men er utsatt til uke 34-35. Formålet med sikringsarbeidet er å sikre steinblokker som potensielt kan ramle ned. Vågan kommune anmoder folk om å unngå å bevege seg langs rørgata før og under sikringsarbeidet.

 

Fredag 26. juni tok Philip A. K. Dahlberg, Mishaal Alhamdan og Simen M. Lie fagbrev i IKT-Servicfaget. Fagprøven varte i en arbeidsuke og ble gjennomført på rådhuset i Svolvær.

Begivenheten ble feiret med pizza og is i kantinen sammen med resten av de ansatte i Lofoten IKT.

Lofoten friluftsråd har i juni laget et turistkart som viser infrastruktur for besøkende samt informasjon om teltforbud og ferdselsrestriksjoner.