Både i mai og i juni har eiere av biler og andre kjøretøy som står til sjenanse vært varslet om at det er ønskelig å rydde opp i nærmiljøene, og at kommunen vil bruke gebyrer der hvor dialog ikke har lykkes. Aksjonen har vært vellykket, men fortsatt står det noen kjøretøyer igjen.

 

 

Vågan kommune ber innbyggerne om hjelp til kartlegging.

Torbjørn Ollestad vil tiltre stillingen som kommunalsjef samfunn 7. august 2017.

Klimaendringer temperaturstigning

Nye beredskapsforskrifter er kommet på plass etter 22.juli på Utøya, og det har skjedd store endringer på mye av tenkningen rundt dette tema. Dette får også konsekvenser i Lofoten.

Arbeideren I

20 mai kunngjorde Teknisk drift i Vågan kommune at det er fastsatt frist til 5.juni med å fjerne kjøretøy som er ulovlig plassert, bla på kommunal eiendom.

Hver vår har Vågan kommune ved Teknisk Drift fokus på fjerning av campingvogner og kjøretøyer som er plassert utenfor egen eiendom, til sjenanse for allmenheten.

 

Vågan kommune har vedtatt å gjennomføre stor fokus på trafikk og parkeringsstrategi for Svolvær sentrum spesiellt, og resten av kommunen i den neste 2 års perioden.

Hovedfokus akkurat nå er trafikk og parkering for sommeren 2017, med svært mange store byggeprosjekter i startgropa. Vi ønsker at så mange som mulig av innbyggere og næringsliv deltar, og kan komme med innspill.

Åpent møte avholdes på rådhuset mandag førstkommende 22 mai kl 1900.

Nå i månedskiftet mai/juni startes anleggsarbeidene på Solheim, hvor nye hovedledninger for vann og avløpsnett skal legges i og langs Solheimveien. Arbeides varighet er stipulert til ca 3 mnd, og målsettingen er å sluttføre arbeidene til ca skolestart i august 2017. Arbeidene vil resultere i en viktig miljøopprydding i området, slik at strandsonen igjen kan nyttes uten fare for helsemessige og lite estetiske overraskelser.

I medhold av plan og bygningslovens § 11-12 varsles med dette om oppstart av arbeid med kommunedelplan for kulturminner i kommunen. Samtidig legges forslag til planprogram til offentlig ettersyn, jf. plan og bygningslovens § 11-13.