I forbindelse med etableringen av NAV Lofoten vil fagsystemene for økonomisk sosialhjelp ikke være tilgjengelig den 13, 14 og 15. desember

 

Kommunestyret vedtok i møte 22.11.2021 i henhold til plan og bygningslovens § 12-14 å oppheve flere reguleringsplaner i Kabelvåg. Reguleringsplanene med plan-id 58, 10, 39, 126B, 41B, 116, 54, 55, 22, 15, 16, 91, 91B, 92, 15B, 15E, 5, 46, 56, 78, 87, 42, 124 og deler (B3 – B6 og BN6) av 236 er opphevet.

Kommunestyret vedtok i møte 22.11.2021 i henhold til plan og bygningslovens § 11-15 kommunedelplan for Kabelvåg 2021 - 2040 i sak KS-069/21. 

 

Kommunestyret vedtok i møte 22.11.2021 reguleringsplan for Kongsvatnveien 38 i vedtak 071/21. Reguleringsplanen åpner for boligfelt og enkelte hytter, totalt 19 nybygg med inntil 49 nye boenheter, samt tilhørende friarealer og internveier ved Kongsvatnveien. 

 

Formannskapets innstilling til Økonomiplan for perioden 2022 - 2025 og Årsbudsjett for 2022 legges ut til offentlig ettersyn i perioden 30.11.21 - 12.12.2021.
    

I Lofoten er det etablert gode interkommunale samarbeid. Det er blitt mer og mer vanlig at ett NAV-kontor betjener flere kommuner. Nå blir det felles NAV-kontor for innbyggerne i Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan. Hva innebærer det for innbyggerne?

   

Nå kan offentlige, instanser, frivillige organisasjoner og private aktører søke BUF Dir om tilskudd for å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.

Søknadsfristen er 17.desember 2021.

 

 

Hovedutvalget for miljø, plan og næring har i møte 09.11.2021, sak MPN- 143/21, vedtatt å legge planforslag for fritidsboliger på Sauøya ut på høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Kommunens alternativ til bestemmelser med noe mindre utnyttelsesgrad legges samtidig ut, jf. Plan og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for ca. 30 fritidsboliger på søndre delen av Sauøya, utenfor Henningsvær. Fritidsboligene åpner også for korttidsutleie. Forslagstiller er Ragnar Riksheim. 

  

Formannskapet vil sende ut sitt forslag til høring mandag 29. november. Endelig budsjett vedtas i kommunestyret mandag 13. desember.

 

Kommunestyret vedtok i møte 25.10.2021 reguleringsplan for Caroline Harveys vei 13-15 i vedtak KS-053/21. Reguleringsplanen åpner for to boligblokker med inntil 35 leiligheter på henholdsvis 4, og 5 etasjer (kote 17 og kote 20,5)