Kunngjøring av planvedtak - Detaljregulering Ørnvik industriområde - PlanID.312

Kommunestyret vedtok i møte 13.05.2024 i sak KS-041/24 reguleringsplan for Ørnvik industriområde i Svolvær. Planvedtak kunngjøres jf. plan- og bygningslovens § 12-12.

Navn

Ørnvik industriområde

PlanID

312

ArkivsakID

23/1177

Vedtaksnummer

KS-041/24

Saksbehandler

Stefanie Schramm

Ansvarlig enhet

Plan- og bygningsavdeling

Beskrivelse

Ørnvik industriområde befinner seg i Svolvær, Østre havn, ca. 1 km fra Svolvær sentrum. Området er i stor grad bebygd med industri- og kontorbygg, samt kommunal kai. Hjemmelshaverne i området har behov for fortetting og utvidelse av bygningsmassen. Planen tilrettelegger for høyere utnyttingsgrad innenfor industri og nytt kryss og avkjørsel fra hovedveien E10. For å videreutvikle bedriftene som har eiendommer innenfor planen, gir planforslaget muligheter til ny bygningsmasse. Dette vil også kunne legge til rette for nye aktører innenfor området.

Vi gjør oppmerksom på at saken kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken. Klagen sendes kommunedirektøren innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til deg som part i saken. I klagen skal det fremgå hvilket vedtak det klages over, endring(er) som ønskes i vedtaket og de grunner klagen støtter seg til (§§28-32 i forvaltningsloven). Klagen behandles etter retningslinjer vedtatt av kommunestyret.

Dokumenter

Vedtak
312_vedtak_13052024 (PDF, 6 MB)

Plandokumenter
312_Planbeskrivelse_13052024 (PDF, 29 MB)
312_plankart_13052024 (PDF, 4 MB)
312_bestemmelser_13052024 (PDF, 99 kB)

Kontaktinformasjon

Merknader og klage sendes innen fristen per mail til postmottak@vagan.kommune.no eller per post til Vågan kommune, Postboks 802, 8305 Svolvær.

Innsyn i kommunens planregister og kommunekart