På vegne av Fiskargata 22 Svolvær AS eid av Norges Råfisklag varsles det i henhold til plan- og bygningslovens §12-8, om oppstart av arbeid med detaljregulering av Avisgata 4 mer flere eiendommer. 

Planutkast for kommunedelplan Kabelvåg er fremlagt til midtveishøring der alle kan gi innspill og tilbakemeldinger på forslaget.  

 Reguleringsforslag til offentlig ettersyn - Caroline Harveys vei 13-15, Svolvær. 


 

 På bakgrunn av ny forskrift om brannforebygging tillegges kommunen myndighet og mulighet til i større grad å tilpasse det forebyggende arbeidet til egen risiko.

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 17-4 varsles det oppstart av arbeid med detaljregulering for Osan Syd samt forhandlinger om utbyggingsavtale.

I henhold til Plan og bygningsloven § 17-4 varsles det om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Clemens Eiendom AS og Vågan kommune i forbindelse med utvikling av Tjeldbergvika.

Planforslaget for Steinveien 6 ble fremmet til førstegangsbehandling i Hovedutvalget for Miljø, plan og næring den 9.11.2020. Planforslaget og alternativt planforslag legges ut til offentlig ettersyn og sendes til berørte parter på høring. Frist for uttalelse er 10. februar 2021. 

Formannskapets innstilling til budsjett for 2021 og økonomiplan for perioden 2021 - 2024 legges ut til offentlig ettersyn i perioden 30.11.20-14.12.20.

Lofoten friluftsråd legger  med dette den regionale friluftsforskrift for Lofoten ut på høring.

Detaljreguleringen skal danne grunnlag for følgende formål: Bebyggelse og anlegg, fritidsbebyggelse og turistformål (hytter, hotell) Teknisk infrastruktur (adkomstvei og parkeringsplass).