Aktive høringer

Finner du ingen aktive høringer på denne siden er høringsfristen passert og høringen er avsluttet. Se avsluttede høringer

Utkast til forskrift ble i Formannskapet 18.10.2021 vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist 21. oktober 2022

Plankonsulent Norconsult AS har gitt melding om at det startes utarbeiding av privat planforslag i detaljregulering av Leirosen boligfelt i Svolvær. Samtidig legges forslag til planprogram ut på høring og offentlig ettersyn.