Regional friluftsforskrift for Lofoten skal bidra til å regulere bruk og ferdsel i utvalgte områder i Lofoten. Dette er områder med høy frekvens av besøkende eller områder som er særlig sårbare, hvor ferdsel og bruk må reguleres for å unngå stor slitasje eller bortfall av naturmangfold.

 

Reguleringsforslag til offentlig ettersyn - Ørnviksletta, gbn 16/113 Svolvær. 
 

 

Plankonsulent Arktos Arkitektur AS har gitt melding om at det startes utarbeiding av privat planforslag i detaljregulering av Steinvegen 6 i Kabelvåg.

Formannskapet har 21.03.2022 i sak 31/22 vedtatt å legge planprogram for områderegulering Skrova ut på høring og til offentlig ettersyn. Frist for innspill og merknader til planprogrammet er 09.05.2022.  

Krogstad AS / Lofoten Sveiseindustri AS har søkt Statsforvalteren om tillatelse til mudring ved sin eiendom i Svolvær i Vågan kommune.

 

I henhold til Plan og bygningsloven § 17-4 varsles det om offentlig ettersyn for planlagt inngåelse av utbyggingsavtale mellom Vestermyrveien 11 AS og Vågan kommune i forbindelse med utvikling av leilighetsblokk i Vestermyrveien 11. 

 

Formannskapets innstilling til Økonomiplan for perioden 2022 - 2025 og Årsbudsjett for 2022 legges ut til offentlig ettersyn i perioden 30.11.21 - 12.12.2021.
    

Hovedutvalget for miljø, plan og næring har i møte 09.11.2021, sak MPN- 143/21, vedtatt å legge planforslag for fritidsboliger på Sauøya ut på høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Kommunens alternativ til bestemmelser med noe mindre utnyttelsesgrad legges samtidig ut, jf. Plan og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for ca. 30 fritidsboliger på søndre delen av Sauøya, utenfor Henningsvær. Fritidsboligene åpner også for korttidsutleie. Forslagstiller er Ragnar Riksheim. 

   

Vågan kommune varsler iht. plan- og bygningsloven § 12-8 om at følgende planarbeid igangsettes:
Reguleringsendring av Plan-ID 275 detaljregulering for Rødlimyra – Vågan kommune.

Hovedutvalget for miljø, plan og næring har i møte 16.06.2021, i sak MPN- 095/21 vedtatt at planforslag for Mølnosen trafikksikkerhet legges ut på høring/offentlig ettersyn, jf. PBL § 12-10.

Formålet med planforslaget er å forbedre trafikksikkerheten i området der de to viktigste grepene er å legge til rette for gang- og sykkelsti i anslutning til eksisterende undergang under E10 in til Solbakken, samt å justere innkjørsel til området samtidig som adkomst til Eidet stenges for biltrafikk.