Hovedutvalget for miljø, plan og næring har i møte 09.11.2021, sak MPN- 143/21, vedtatt å legge planforslag for fritidsboliger på Sauøya ut på høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Kommunens alternativ til bestemmelser med noe mindre utnyttelsesgrad legges samtidig ut, jf. Plan og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for ca. 30 fritidsboliger på søndre delen av Sauøya, utenfor Henningsvær. Fritidsboligene åpner også for korttidsutleie. Forslagstiller er Ragnar Riksheim. 

   

Vågan kommune varsler iht. plan- og bygningsloven § 12-8 om at følgende planarbeid igangsettes:
Reguleringsendring av Plan-ID 275 detaljregulering for Rødlimyra – Vågan kommune.

Hovedutvalget for miljø, plan og næring har i møte 16.06.2021, i sak MPN- 095/21 vedtatt at planforslag for Mølnosen trafikksikkerhet legges ut på høring/offentlig ettersyn, jf. PBL § 12-10.

Formålet med planforslaget er å forbedre trafikksikkerheten i området der de to viktigste grepene er å legge til rette for gang- og sykkelsti i anslutning til eksisterende undergang under E10 in til Solbakken, samt å justere innkjørsel til området samtidig som adkomst til Eidet stenges for biltrafikk.

Formannskapet har i møte 08.06.2021 i sak 080/21 vedtatt følgende: 

Reguleringsforslag til offentlig ettersyn - Kongsvatnveien 38, Svolvær.     

 
Formannskapet 1. gangs behandlet 31.05.2021 ny kommunedelplan for Kabelvåg i sak 20/468. Det ble enstemmig vedtatt å sende planforslaget på høring og til offentlig ettersyn. Alle innspill til planen må innen fredag 27. august være sendt skriftlig til Vågan kommune.


Hovedutvalget for miljø, plan og næring har i møte 06.04.2021, i sak MPN- 047/21 vedtatt at forslag til endring av reguleringsplan for Ørsnesvika, planid. 230, skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring, jf. plan- og bygningslovens §§ 12-10 og  12-11. De reguleringsbestemmelser som legges på høring er justert i møte 19.05.2021, i sak MPN- 062/21. 

 


Det varsles oppstart av planarbeidet og forslag på planprogram. Kommunedelplan naturmangfold 2021 sendes ut på høring iht. plan- og bygningslovens §§ 11-1 og 11- 12. Forslag til planprogram er fremlagt til høring der alle kan gi innspill og tilbakemeldinger. 

 

Det varsles oppstart av planarbeidet og forslag på planprogram, kommunedelplan næring 2021 - 2033, sendes ut på høring iht plan- og bygningslovens §§ 11-1 og 11- 12. 

Planforslaget for Havnestrøket innebærer et hotellbygg i opptil 10 etasjer fra Vestfjordgata i Svolvær. Det åpnes for tårnbebyggelse inntil kote 44, øvrig bebyggelse ønskes tillatt inntil kote 26.6. Det planlegges forretning og bevertning på ca. 900 m2, ca. 200 hotellrom på 12.700 m2 og parkering inntil 2900 m2.