Barneverntjenesten

 I Norge er omsorg og oppdragelse av barn i første rekke foreldrenes ansvar. Noen ganger kan foreldre trenge hjelp til å ta vare på barnet sitt. Foreldre kan ha behov for bistand i korte eller lengre perioder i forhold til sine omsorgsoppgaver, og dette kan ha ulike årsaker. De klarer kanskje ikke alene å gi barnet den omsorg og trygghet det har behov for. Da har barnevernet et ansvar for å hjelpe til.

I saker hvor barnevernet i sine undersøkelser avdekker at barn lever under alvorlig omsorgssvikt, kan barnevernet be om å få overta omsorgen for barnet for en kortere eller lengre periode. Dette avgjøres ikke av barnevernet, men av en egen nemnd, Fylkesnemnda i Nordland.

Hvordan tar du kontakt med barnevernet i Vågan?

 • Du kan skrive til oss - og oppgi navn eller være anonym

          Adresse: Barneverntjenesten i Vågan, Rådhuset, 8305 Svolvær

 • Du kan ringe til oss - og oppgi navn eller være anonym.
  Tlf: 75420380 (du kommer da til Familieenheten, spør etter noen som jobber i barnevernet)
  Tlf: 75420000 (du kommer da til servicetorget for kommunen, spør også her etter noen som jobber i barnevernet).
 • Du kan ta kontakt for å avtale et møte hos oss - vi har kontorer i sentrumsbygget i Svolvær, i 2.etasje sammen med resten av "Familieenheten".

Hva kan barnevernet hjelpe til med?

 • Gi råd om barneoppdragelse, fritid, øvrig hjelpeapparat med mer. 
 • Henvise/ veilede i forhold til bistand fra andre deler av hjelpeapparatet: f.eks. Barne- og ungdomspsykiatrien, Familievernkontoret m.m.
 • Innvilge ulike hjelpetiltak overfor barnet og familien.
 • Veilede om foreldrerollen
 • Gi kortere eller lengre opphold i fosterhjem eller institusjon.

Greit å vite

 • Du kan alltid drøfte saker med barnevernet anonymt.
 • Barnevernet er avhengig av bekymringsmeldinger utenfra for å kunne hjelpe barn som har det vanskelig.
 • Den store overvekten av sakene barnevernet jobber med, er hjelpetiltak som er frivillige og skjer i samarbeid med hjemmet.

Barneverntjenesten jobber etter Lov om barneverntjenester.

Barneverntjenesten utreder, godkjenner, og skriver sosialrapport når familier ønsker å adoptere barn fra Norge eller utland.Utenlandsadopsjon. Det samme gjelder stebarn/ innenlandsadopsjon.