Høring - Reguleringsplan for Mølnosen, trafikksikkerhet, planid. 293

Hovedutvalget for miljø, plan og næring har i møte 16.06.2021, i sak MPN- 095/21 vedtatt at planforslag for Mølnosen trafikksikkerhet legges ut på høring/offentlig ettersyn, jf. PBL § 12-10.

Formålet med planforslaget er å forbedre trafikksikkerheten i området der de to viktigste grepene er å legge til rette for gang- og sykkelsti i anslutning til eksisterende undergang under E10 in til Solbakken, samt å justere innkjørsel til området samtidig som adkomst til Eidet stenges for biltrafikk.

Navn

Mølnosen, trafikksikkerhet

PlanID

293

ArkivsakID

19/2885

Vedtaksnummer

MPN- 095/21

Saksbehandler

Bill Gradin

Ansvarlig enhet

Plan- og bygningsavdelingen

Høringsfrist

10.09.2021

Se andres innspill

Se andres innspill og dokumenter i saken

Beskrivelse

Reguleringsplanen skal forbedre trafikksikkerheten i området ved Mølnosen. Hovedgrepet er å etablere gang- og sykkelsti i tilknytning til undergang ved E10. Denne ledes øst for Mølnosen og på fylling i forbindelse med eksisterende camping. Det skal legges til rette for bobilplasser som kompensasjon for at gang og sykkelsti føres gjennom campingen. Videre skal eksisterende innkjørsel til Solbakken flyttes mot øst for forbedrede siktforhold. Samtidig stenges innkjørsel til Eidet. Boliger som i dag benytter denne avkjørsel vises til Ørsvågveien. 

Eksisterende boligtomter ligger innenfor byggegrense mot riksvei og myrområde ønskes tatt ivare med hensynsone bevaring naturmiljø. I planprosessen er det vurdert om ytterligere avkjørsler i området kan stenges men disse områder er valgt å ta ut av planforslaget.

Samlet sett forventes planforslaget lede til en vesentlig forbedring av trafikksituasjonen, spesielt for barn- og unge samt myke trafikanter da det gir en sikker skolevei samt knytter Kabelvågmarka nærmere Kabelvåg sentrum.

Dokumenter

Kontaktinformasjon

Høringsfrist settes til 10.09.2021

Innspill og merknader sendes skriftlig til Vågan kommune innen høringsfristens utløp. Storgata 29, 8305 Svolvær, link ovenfor eller postmottak@vagan.kommune.no