Høring/offentlig ettersyn - reguleringsplan for Sauøya fritidsboliger

Hovedutvalget for miljø, plan og næring har i møte 09.11.2021, sak MPN- 143/21, vedtatt å legge planforslag for fritidsboliger på Sauøya ut på høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Kommunens alternativ til bestemmelser med noe mindre utnyttelsesgrad legges samtidig ut, jf. Plan og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for ca. 30 fritidsboliger på søndre delen av Sauøya, utenfor Henningsvær. Fritidsboligene åpner også for korttidsutleie. Forslagstiller er Ragnar Riksheim. 

   

Navn

Sauøya fritidsboliger

PlanID

256

ArkivsakID

15/1725

Vedtaksnummer

MPN- 143/21

Saksbehandler

Bill Gradin

Ansvarlig enhet

Plan- og bygningsenheten

Høringsstatus

Avsluttet

Høringsfrist

16.01.2022

Se andres innspill

Se alle innspill

Beskrivelse

Planen går ut på oppføring av ca. 30 hytter pluss felles servicehus/fest-/møtelokale, samt opparbeidelse av utearealer i form av felles uteoppholdsarealer og parkeringsplasser.

Konsekvenser av planforslaget vil være økt aktivitet på Sauøya og i Henningsvær, økning i trafikk på kommunal vei, påvirkning på landskapsbildet og et utvidet kommersielt tilbud for besøkende og fritidsboliger i tilknytning til Henningsvær. Sauøya er også et viktig turområde for beboere i Henningsvær med målpunkt for barnehagen. Utfordringene er hovedsakelig knyttet til at reguleringsbestemmelsene skal være tilstrekkelig fleksible for å ha god gjennomføring samtidig som en sikrer at forslaget ikke åpner for vesentlig annerledes utbygging en hva som ligger til grunn i planbeskrivelsen.

Dokumenter

Kontaktinformasjon

postmottak@vagan.kommune.no