Høring/offentlig ettersyn - Detaljregulering for Polarsmolt - PlanID.319

Hovedutvalg for miljø, plan og næring har i møte 15.01.2024 i sak MPN-007/24 vedtatt at planforslag for Polarsmolt skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 12-10.

Navn

Polarsmolt

PlanID

319

ArkivsakID

22/557

Vedtaksnummer

MPN-007/24

Saksbehandler

Jonas Borg

Ansvarlig enhet

Plan og bygningsavdelingen

Høringsstatus

Aktiv

Høringsfrist

01.03.2024

Har du innspill?

Har du innspill

Se andres innspill

Se andres innspill og dokumenter i saken

Beskrivelse

Forslagsstiller NSW Arkitektur har på vegne av Polarsmolt AS utarbeidet planforslag. Planforslaget legger til rette for videreutvikling av næringsvirksomhet på Kleppstad. Planområdet består av oppdrettsanlegg med driftsbygning og merder på land. Videreutviklingen innebærer utvidelse av eksisterende molo inkludert kai, fylling i sjø, merder og rensestasjon. Anlegget er landbasert, og utvidelse i sjø tilrettelegger for økt båttrafikk.
Utvidelsen vil føre til dobling av antall ansatte fra 10 til ca. 20 stk.

Dokumenter

Vedtak
1. gangsbehandling - Detaljregulering for Polarsmolt - planid 319 (723750) (PDF, 3 MB)

Plandokumenter
20231025 Polarsmolt frisikt (718597) (PDF, 2 MB)
Polarsmolt_plankart (721116) (PDF, 653 kB)
Polarsmolt, reguleringsbestemmelser 29.12.23 (720277) (PDF, 717 kB)
Polarsmolt, planbeskrivelse 29.12.23 (720278) (PDF, 3 MB)
ROS_sjekkliste, 29.12.23 (720276) (PDF, 840 kB)
Referat oppstartsmøte (720541) (PDF, 652 kB)
Innspill til oppstart regulering, 8 stk. (718599) (PDF, 6 MB)
Geoteknisk vurdering, Multiconsult, 22.08.22 (718600) (PDF, 774 kB)

Kontaktinformasjon

Plandokumenter er lagt ut på kommunens servicetorg, Storgata 29 Svolvær.

Innspill og merknader må påføres planens navn og PlanID.319 og sendes kommunen innen 01.03.2024 (minimum 6 uker).  Merknader kan sendes på e-post til postmottak@vagan.kommune.no eller til Vågan kommune, postboks 802, 8305 Svolvær.