Velkommen til Laukvik oppvekstsenter

Laukvik Oppvekstsenter ligger ca 40 km fra kommunesenteret Svolvær, på yttersida av Austvågøya og Lofoten. Oppvekstsenteret består av en 1-10 grunnskole - fådeltskole / nærmiljøskole, med skolefritidsordning og barnehage. Oppvekstsenteret ligger i naturskjønne og skjermede omgivelser. Her er flotte utearealer med bl.a. ballbinge, grusløkke og gressbane, samt nærhet til naturens eget klasserom.

Det er om lag 45 elever ved skolen og om lag 18 barn i barnehagen. Skolen har Olweus som bakteppe for sitt antimobbearbeid. Skolen har implementert LP-modellen. Skolen har fokus på "læring" og elevenes "læringsresultater". Elevene skal oppleve et trygt og stimulerende læringsmiljø. Skolen deltar i VFL og UIU. Høsten 2016 startet vi med et nytt utviklingsprosjekt som vi kaller "IVK", (ikke voldelig kommunikasjon).

Skolen vil videreføre arbeidet med å utvikle en samarbeidsbasert arbeidsform og en systematisk evaluering av egen praksis. Laukvik skole skal være en utviklingsorientert, ambisiøs og inkluderende skole for elever og ansatte.

Oppvekstsenterets visjon:

"SETTE ELEVEN PÅ SPORET TIL DET GODE LIV".

Utviklingsfokus:

•Forbedre elevens læringsarbeid.
•Forbedre lærerens undervisning.
•Videreutvikle en ledelse som bidrar til profesjonsutvikling.