Varsel om oppstart av detaljregulering for Purkholmen nord, Svolvær

Plankonsulent Asplan Viak har gitt melding om at det startes utarbeiding av privat planforslag, detaljregulering for Purkholmen nord i Svolvær, samt forhandlinger om utbyggingsavtale.

 

 

Navn

Purkholmen nord

PlanID

307

Saksbehandler

Marie Aaberge

Ansvarlig enhet

Plan- og bygningsavdelingen

Høringsstatus

Varsel om oppstart

Høringsfrist

01.11.2022

Beskrivelse

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det herved oppstart av detaljregulering for Purkholmen Nord, PlanID 307. Planen utarbeides på vegne av Purkholmen AS/ Cetho Eiendom AS, delvis i tråd/ strid med Kommunedelplan for Svolvær (Byplanen), vedtatt 27.01.20. Planavgrensning framgår av kart over, og omfatter deler av følgende eiendommer: Gnr. 18/ Bnr. 2, 435, 2372, 2394, 2395 samt kommunalt sjøareal i nord.

Formålet med planarbeidet er å endre bebyggelsesstruktur i forhold til gjeldende regulering for området, plan ID 218. Forslagsstiller ønsker å skape en mer urban og variert bydel med bedre boligkvalitet pga henvendelse i alle retninger, raus offentlig havnepromenade og en tydeligere avslutning av holmen mot nord som gir en mer aktiv henvendelse mot byen. Det åpnes for etablering av inntil 80 nye boenheter i tre leilighetsbygg, mens gjeldende plan åpner for 32 i samme område. Sør for bygg på 18/2372 planlegges ikke nye tiltak, men ny plan skal tilpasses til etablert havnepromenade.

Innspill til varsel om oppstart sendes skriftlig til Asplan Viak as v/ Sigrid Rasmussen
e-post: sigrid.rasmussen@asplanviak.no
postadresse: Kirkegata 4, 9008 Tromsø

Frist for innspill/merknader er 01.11.2022

Dokumenter