Opparbeiding av Henningsvær torg er igangsatt

 

Første uka i mai 2019 ble endelig torgarbeidene i Henningsvær satt i gang. SCh.

I et møte på Knusarn i Henningsvær den 9 mai ble videre fremdriftsplan for opparbeiding av torget gjennomgått. Møtet var planlagt før påske med tanke på å kunne gå ut med informasjon før arbeidene tok til, men dette møtet måtte utsettes til i dag. Tilstede var bla torggruppa og entreprenøren, samt Vågan kommune.

Prosessen frem til nå har bla omfattet følgende avklaringer:

Kostnadene til opparbeiding av torget ligger i underkant av 5 mill kr, og finansiering stoppet opp tidlig i fjor vår fordi kostnadene den gang ble høyere enn hva fylkeskommunen kunne være med å finansiere.

Så gjennomførte vi et "reduksjonsprogram" i arbeidsgruppen som resulterte i at deler av planene måtte reduseres i omfang. Bla ble det bestemt at "Den lille Hagen" som var planlagt mellom Mix og Knusarn måtte tas ut av planene i denne omgangen, dette får vi ev søke å gjennomføre på et senere tidspunkt. I stedet for å legge brustein på hele torgflaten ble dette dekket byttet ut med asfalt.

Kostnadene dels likt mellom fylke og kommune 50 % på hver. Under arbeidene med Svolvær torg ble kostnadene med private arealer fordelt med 1/3 på hver av partene fylke/kommune/gårdeiere.

Den endelige finansieringen ble klarert sist i oktober i 2018, planene og anbudsdokumentene ble så omarbeidet og entreprenør hadde nytt pristilbud klart i januar i år. I februar/mars har vi hatt noen nye møter for å få nytt tilbud og finansiering til å stemme, og presenterte dette på møte i arbeidsgruppa i april.

Benker og bord på og rundt torget:

Som en del av kutteprosessen ble det bestemt at kun benker og bord inne på selve torgflata skulle finansieres av den offentlige potten. 4 av de 9 bordene ligger inne på torget, og 2 av de 11 benkene ligger inne på torget. Ferdig montert bord koster kr 11.650/stk og benk kr 16.000/stk.

Følgende private benker og bord er tegnet inn: Foran Engelsmannsbrygga er det inntegnet 2 benker, ved Knusarn 1 benk og 2 bord, ved MIX-kiosken 4 benker og 6 bord.

Disse tre private gårdeierne må kontakte entreprenør i løpet av mai måned for å få montert bord og benker, dersom entreprenørens pristilbud og montering skal gjøres under torg-prosessen som nå er satt igang.

Torgarbeidene i Henningsvær ble startet opp denne første uka i mai.

Tegninger av torget vil bli lagt ut i løpet av de nærmeste dagene.

På vårt forrige møte 11 april på Knusarn ble vi enige om å få til et møte før påske for å drøfte fremdriftsplan for torg-arbeidene. Et slikt møte ble antydet avholdt 15 april, men dette møtet måtte avlyses.

Det var skissert oppstart av torg-arbeidene rett over påske i starten av mai måned. 

 

Til dagens møte vedr fremdrift på torget hadde Lofoten Artic Hotell sendt inn en e-post med 5 punkter som ønsket avklart på kveldens møte, noe som ble gjort slik referatet under viser.

Fremdrift, Fase I og Fase II:

Under hele prosessen søker vi å holde gangadkomster til alle bygg tilgjengelige, samt å sørge for at vareleveranser går greit. Kontaktperson for Magnussen er Finn-Tore på mobil 99 20 70 93, som kan kontaktes om adkomster må sikres. Kummen for juletreet på torget i dag er bare 35 cm, og må skiftes ut med større kum 45-50 cm.

Fase I:

Den første fasen av torgarbeidene som nå pågår vil fortsette frem til 1.juli. I denne fasen vil ledningsnettet i grunnen bli sikret og dels skiftet ut. Knusarn må bekoste og få på plass en fettutskiller samtidig som grunnarbeidene pågår. Det ville ikke være forsvarlig å bygge nytt torg uten at bla private avløpsanlegg i grunnen ble oppdatert, slik det ble gjort også da torget i Svolvær skulle bygges. Det ligger ikke noen planer om at det private avløpsanlegget skal overtas som kommunalt anlegg. Avløpsledninger skiftes ut gjennom torget og helt opp til Bakeriveien, og det legges overvannsledning i samme grøft som kan ta unna overflatevann i hele området. Drenering fra juletrekum og sandfangkummene inne på torget koples til overvannsledningen. Sluker og sandfang i området bak Knusarn og Bakeriveien som ikke fungerer/fungerer dårlig vil i ettertid kunne koples på dette anlegget.

FERIE:

Fra mandag 1.juli stoppes torgarbeidene opp, helt frem til over Artic Race. Magnussen har fellesferie uke 29-30-31. Mindre arbeider som legging av kantstein vil kunne bli utført i ferietiden, men her vil det arbeides i mindre avgrensede områder om gangen.

Under ferien vil kommunen ha tilsyn med anleggsområdet.

Fase II:

Denne fasen tar til mandag 19 august.

Kaiarbeider/renovering av kai søkes startet opp etter ferien. Havnevesenet kontaktes for å avklare behov for strøm og vann til den nye brygga som skal inn i området.

Klikk for stort bilde