Høring – forskrift om folkevalgtgodtgjørelse i Vågan kommune

Klikk for stort bilde

Formannskapet har i møte 08.06.2021 i sak 080/21 vedtatt følgende: 

  1. Formannskapet vedtar vedlagte forslag til forskrift, med alternative forslag for godtgjørelse, til kommunalt folkevalgte i Vågan kommune.
  2. Forslaget legges ut til offentlig ettersyn og høring i tidsrommet frem til 1. september 2021.
  3. Forskriften sluttbehandles i kommunestyret den 25. oktober 2021.

Navn

Revidering av reglement for godtgjørelse til kommunale folke

ArkivsakID

15/1650

Saksbehandler

Nils Ingulf Langlete

Ansvarlig enhet

Stab

Høringsstatus

Aktiv

Høringsfrist

01.09.2021

Har du innspill?

Send innspill

Se andres innspill

Se alle innspill

Beskrivelse

På bakgrunn av dette legges utkast til forskrift om folkevalgtgodtgjørelse ut til offentlig ettersyn og sendes på høring hvor det er mulig å komme med innspill til forskriften, jf. forvaltningsloven § 37. 

I den nye kommuneloven har det kommet regler der det fremgår at kommunestyret skal gi forskrift om folkevalgtes rett til dekning av utgifter og økonomisk tap (§ 8-3), arbeidsgodtgjøring (§ 8-4), ettergodtgjøring (§ 8-6) og permisjoner (§ 8-10). Kommunestyret har også tidligere fastsatt regler om dekning av utgifter, økonomisk tap og arbeidsgodtgjøring etter kommuneloven av 1992 §§ 41 og 42. Vågan kommunes gjeldende reglement for godtgjørelse til folkevalgte er vedtatt for perioden 2019 – 2023. Det som er nytt i den nye kommuneloven, er imidlertid at reglene nå skal gis som forskrift. Det betyr at kravene til forskrifter i forvaltningsloven skal være oppfylt.

Innspill og merknader i saken sendes skriftlig til Vågan kommune innen høringsfristens utløp. 

Høringsdokumentene legges ut sammen med høringen. Disse består av saksfremlegget til formannskapet (inkludert de alternative forslagene for godtgjørelse fremsatt av Lena Hamnes og Eivind Holst), arbeidsgruppas forslag til forskrift samt det gjeldende reglementet for folkevalgtgodtgjørelse i Vågan kommune.

Dokumenter

Kontaktinformasjon

Spørsmål sendes direkte til saksbehandler Nils Ingulf Langlete. 
E-post: nils.ingulf.langlete@vagan.kommune.no