Endring av detaljregulering for Kabelvåg skoleområde Plan-ID 270 Aktiv Kabelvåg

Vågan kommune varsler med dette om oppstart av planendring, etter plan- og bygningsloven § 12-8, av Kabelvåg skoleområde Plan-ID 270 for å legge til rette for etableringen av nyskapende aktivitetsarena for egenorganisert aktivitet – Aktiv Kabelvåg.

Navn

Kabelvåg skoleområde

PlanID

Plan-ID 270

ArkivsakID

22/3508

Saksbehandler

Vågard Erdahl Nyaas

Ansvarlig enhet

Eierskapsenheten

Høringsstatus

Aktiv

Høringsfrist

15.12.2022

Har du innspill?

Send innspill

Beskrivelse

Kartet under viser planlagte tiltak som vil foreslås regulert inn i Kabelvåg skoleområde Plan-ID 270. Reguleringsplanen omfatter et større område som gjengis i en egen illustrasjon, resterende deler av reguleringsplanen skal ikke endes.

 

Figur 1 Forslag til nye tiltak

Planområde


Figur 2 Kabelvåg skoleområde Plan-ID 270

Bakgrunn
 

Målet med reguleringsendringen er å skape et nyskapende egenorganisert aktivitetstilbudet i regionen og etablere en uformell, inkluderende og aktiv møteplass for både lokale og tilreisende, samt stimulere til økt bruk av naturen, spontane opplevelser, mestring og folkehelse for alle aldre og samfunnsgrupper. Planendringen vil også legge til rette for oppgradert skistadion og etablering av nytt driftsbygg. Kabelvåg AKTIV har som ambisjon å tilrettelegge området til svært mange forskjellige behov og med ulik bruk gjennom døgnet og året, for å skape et flerbruksanlegg. Tilretteleggingen vil kunne innebære bygging av gangveier, plattinger, trapper, benker og bålplasser i uteområder og små byggverk som gapahuk, hoppbakke, søppelhåndtering, belysning og skilting i tillegg til driftsbygningen ved skistadion. Utsett for robåter/ kanoer og badeplass ønskes ved Madsvatnet.

Planforslaget vurderes ikke å utløse krav om konsekvensutredning og vil dermed ikke behandles etter forskriften.

Dette brevet sendes berørte parter og gjøres tilgjengelig via nettsidene til Vågan kommune slik at alle som ønsker å komme med innspill til planendringen gis anledning til det.

Når planforslag med revidert plankart, planbeskrivelse og planbestemmelser foreligger vil dette sendes de berørte parter for uttalelse, jf. plan- og bygningsloven § 12-10. 

Dokumenter

Oppstartsmøte Kabelvåg skole (PDF, 294 kB)

Planendring detaljregulering for Kabelvåg skoleområde (PDF, 491 kB)

Kontaktinformasjon

Vågard Erdahl Nyaas
Enhetsleder Eierskapsenheten
vagard.erdahl.nyaas@vagan.kommune.no