Eierskapsenheten

Eierskapsenheten skal være en pådriver slik at Vågan kommune i samarbeid andre offentlige og private aktører oppnår en positiv utvikling for alle som bor i kommunen. 

En sentral oppgave er å videreføre arbeidet med Lofoten De Grønne Øyene, redusere klimaavtrykket og sørge for miljøkrav i offentlig innkjøp. Ansvaret for å utarbeide klimabudsjetter er derfor tillagt Eierskapsenheten.

Eierskapsenheten består i dag av avdelingene Boligkontoret, Byggherreavdelinga og Eiendomsavdelinga med blant annet næringssjef og innkjøpsrådgiver.

(Utdrag fra Virksomhetsplan for Eierskapsenheten 2022 – 2023.)

 

Visjon og overordnede målsetninger

Visjon

I Kommuneplanens samfunnsdel er visjonen for Vågan kommune å være tett på havet og fjellan i en kreativ kystkultur. Med det som bakgrunn har Eierskapseneheten utarbeidet følgende visjon for egen virksomhet:

Eierskapsenheten skal bidra til måloppnåelse, åpenhet og forutsigbarhet i kommunens samfunnsutvikling.

Overordnede målsetninger

Visjonen til Eierskapsenheten skal oppnås gjennom de overordnede målsetningene angitt under som bygger på satsningsområdene i kommuneplanens samfunnsdel.

Levekår og arbeid – ett godt liv for alle

I Eierskapsenheten skal vi ha et helsefremmende arbeidsmiljø som gir trygghet for å unngå fysiske og psykiske skader. Vi skal være en attraktiv og inkluderende arbeidsplass.

Bærekraftig stedsutvikling

Eierskapsenheten skal stå for en bærekraftig klima- og miljøutvikling innenfor alle arbeidsområdene til enheten. Lofoten De Grønne Øyene skal være veikartet for enhetens virksomhet. Konseptutredninger følges opp med konkrete valg og tiltak.

Øysamfunnet Vågan i Lofoten

Eierskapsenheten skal være en aktiv samfunnsaktør i Vågan og regionen for å tilrettelegge for bærekraftig utvikling, befolkningsvekst og et mangfoldig næringsliv.

Samfunnsoppdraget

Eierskapsenheten skal sikre at man gjennomfører kommunens investeringer til riktig kostnad, tid, og kvalitet. Standard kravspesifikasjoner skal ligge til grunn for alle prosjektgjennomføringer.

Gode og trygge utleieboliger

Eierskapsenheten skal utarbeide standard kravspesifikasjon for utleieboliger. Kravspesifikasjonen skal være dynamisk nok til at det kan gjøres tilpasninger i det enkelte prosjekt. Kravspesifikasjonen skal revideres jevnlig.

(Utdrag fra Virksomhetsplan for Eierskapsenheten 2022 – 2023.)

Les hele virksomhetsplanen for Eierskapsenheten (PDF, 769 kB)

Kontakt

Eierskapsenheten
E-post
Telefon 75 42 04 49

Telefoner
754 20 211  - Boligkontoret
754 20 214 - Boligkontoret
754 20 197 - Husbankfinansiering/
                       Tilskudd/
                       Støtte til bolig
754 20 000 - Andre henvendelser til boligkontoret