Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er en kommunal skatt. Sammen med inntektsskatten til kommunen er denne med på å dekke kostnaden for ulike fellestjenester for alle innbyggerne, som blant annet drift av hjemmetjenester, skoler, og friområder.

Vågan kommunestyre vedtok i møte 12.12.2022 (KS 093/22) å skrive ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen, med hjemmel i eiendomsskattelovens § 3a.

Boligeiendommer takseres i henhold til eiendomsskattelovens § 8 C-1, ved bruk av Skatteetatens formuesgrunnlag (boligverdi).

Kommunestyret har vedtatt differensierte skattesatser i medhold av reglene i eiendomsskatteloven § 12.

  • Den generelle skattesatsen settes til 4,7 promille, jf. eiendomsskatteloven § 11.
  • Skattesatsen for bebygde bolig- og fritidseiendommer settes til 3,2 promille, jf. eiendomsskatteloven § 11 og § 12 bokstav a.


Eiendomsskattelovens § 5 beskriver hvilke eiendommer som er unntatt fra eiendomsskatt.


Årets og tidligere års eiendomsskattelister og fritakslister finner du her

 

Om eiendomsskatt og beregninger

To typer grunnlag for skatt

For de fleste boligeiendommene vil Skatteetatens formuesgrunnlag benyttes som grunnlag for å skrive ut eiendomsskatten. Disse eiendommene blir ikke taksert eller besiktiget. For andre eiendommer; som næringseiendommer, våningshus på gårdsbruk og fritidsboliger etc, fastsettes eiendomsskatten ut fra en takst vedtatt av sakkyndig nemnd.

Klage på eiendomsskatten

Før du kan sende inn din klage må du se om din eiendomsskatt er basert på formuesgrunnlag hentet inn fra Skatteetaten eller om det er basert på vedtak fra sakkyndig nemnd i Vågan kommune.

Vær oppmerksom på at utlignet skatt skal betales til fastsatt forfall, selv om du har klage til behandling jfr. Eiendomsskatteloven § 25.

Formuesgrunnlag fra Skatteetaten

Dersom grunnlaget for eiendomsskatt på din eiendom er basert på formuesgrunnlaget fra Skatteetaten, og du mener opplysningene om din eiendom er feil, eller at boligverdien er for høy i forhold til antatt markedsverdi, må du klage direkte til Skatteetaten.

Endre grunnlaget for behandling av eiendomsskatt på skatteetaten sine nettsider

Sakkyndig nemnd

Dersom grunnlaget for eiendomsskatt på din eiendom er vedtatt av sakkyndig nemnd, kan du klage til Vågan kommune.

Klagefristen er 6 uker fra den dagen det ble kunngjort at eiendomsskatteliste ble utlagt eller skatteseddelen ble sendt fra kommunen.
Klage kan ikke fremsettes dersom det samme grunnlaget er påklaget og klagebehandlet tidligere i inneværende takseringsperiode, jf. eiendomsskatteloven § 19, 1.ledd.

Klage sendes pr. e-post:  Merk e-post med "Klage eiendomsskatt"
Alternativt kan klage sendes pr. brev til Vågan kommune, postboks 802, 8305 Svolvær. 

Klagen behandles av sakkyndig nemnd, og eventuelt egen klagenemnd (valgt av Kommunestyret).

Takseringsretningslinjer

Sakkyndig nemnd har vedtatt retningslinjer for taksering av eiendommer som ikke har formuesgrunnlag. Retningslinjene gir føringer for hvordan verdi på eiendommer skal fastsettes.

 

Nemnder

Kommunestyret har valgt en sakkyndig nemnd og en klagenemnd for eiendomsskatt. Sakkyndig nemnd vedtar taksten for eiendomsskatten på de eiendommene som ikke omfattes av Skatteetatens formuesgrunnlag. Sakkyndig nemnd vedtar retningslinjer for taksering. Klagenemd behandler klager på skattevedtak som ikke er satt på grunnlag av formuesgrunnlag fra Skatteetaten,  i medhold av eiendomsskatteloven § 20.
 

Sakkyndig nemnd

Sakkyndig nemnd
Navn Funksjon
Tom Edvardsen Leder
Kennet Greger Pettersen Nestleder
Tone Johansen
Joe Andre Nilsen
Raymond Larsen
Liv Skjønnås

 

Klagenemnd

Klagenemnd
Navn Funksjon
Kjell-Einar Kristiansen Leder
Julie Steinvik
Erling Rokkan
Elisabeth Sørstrøm-Nilsen Vara
Frank-Robert Svendsen Vara
Vidar Thom Benjaminsen Vara

 

Lover og regler om eiendomsskatt

Eiendomsskatt er regulert av nasjonal lovgivning.

Nedenfor finner du lenke til lov om eiendomsskatt.

Eigedomsskattelova