Eiendomsskattelister

Eiendomskattelisten for Vågan kommune legges ut til offentlig gjennomsyn i Servicetorget og på kommunens hjemmeside.

Eiendomsskatteliste for 2023 til offentlig gjennomsyn

Fritakslister for 2023

Klage

  • Klage på eiendomsskatten sendes pr. E-post til postmottak@vagan.kommune.noMerk E-post med "Klage eiendomsskatt". Alternativt kan klage sendes pr. brev til Vågan kommune, postboks 802, 8305 Svolvær. Klagefristen er 11.04.2023

  • Klage kan ikke fremsettes dersom det samme grunnlaget er påklaget og klagebehandlet tidligere i inneværende takseringsperiode, jf. eiendomsskatteloven § 19, 1.ledd.

  • Vær oppmerksom på at utlignet skatt skal betales til fastsatt forfall, selv om man har en klage til behandling jfr. Eiendomsskatteloven § 25.

Informasjon om eiendomsskatt og beregninger

Omtaksering

Vågan kommunestyre vedtok i møte 17.12. 2018 (KS 097/18) å omtaksere alle eiendommer i kommunen, med virkning fra skatteåret 2020, jf. eiendomsskattelovens § 3a.

Boligeiendommer takseres i henhold til eiendomsskattelovens § 8 C-1, ved bruk av Skatteetatens formuesgrunnlag. (Ca. 400 eiendommer uten formuesgrunnlag er taksert av takseringsfirma)

Pr. 01.03.2020 foreligger takst på alle eiendommer i kommunen som skal ha utskrevet eiendomsskatt. Taksten danner utgangspunktet for utskriving av eiendomsskatten.

Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettet hvilke satser og regler som skal benyttes ved utskriving av eiendomsskatt for det kommende skatteåret, jf. esktl. § 10 – 13.

Boliger med formuesgrunnlag fra skatteetaten

Dersom grunnlaget for eiendomsskatt på din eiendom er basert på formuesgrunnlaget fra Skatteetaten, og du mener opplysningene om din eiendom er feil, eller at boligverdien er for høy i forhold til antatt markedsverdi, kan du endre dette selv hos skatteetaten.

Beregningsmetoden er basert på gjennomsnittlig kvadrat­meterpris for en gitt boligtype i et bestemt område. Men dersom boligen har under gjennomsnittlig standard, mindre attraktiv beliggenhet, dårligere solforhold eller mer støy enn de andre boligene i området, vil boligens verdi bli overvurdert i modellen.

For å kreve korreksjon i boligverdien, er det nødvendig å legge frem dokumentasjon. En takst utarbeidet av en takstmann er en mulighet, en verdivurdering fra en megler er en annen. Hvis du har kjøpt boligen samme året vil kjøpesummen være en observerbar markedsverdi, og det vil også salgssummen på en tilsvarende bolig samme sted, forutsatt at standarden er lik.

Boligverdi

En boligs estimerte markedsverdi er satt til boligens areal multiplisert med en kvadrat­metersats. Kvadratmetersatsen avhenger av boligtype, byggeår, areal og geografisk beliggenhet, og beregnes av Statistisk sentralbyrå for Skatteetaten. Grunnlaget for denne beregningen har boligeier selv innrapportert til skatteetaten ved en tidligere anledning.

Formuesverdi (likningsverdi)

Formuesverdien av boligen er satt til 25 prosent av boligverdien for primærbolig, og fom 2022 til 95 prosent av boligverdien for sekundærbolig. Denne er normalt forhåndsutfylt i skatte­meldingen.