Kunngjøring - Varsel om oppstart detaljregulering for Gang- og sykkelveg, Svinøybrua til Kuba

I henhold til plan- og bygningsloven §12-3 og §12-8, varsles oppstart av detaljregulering for gang- og sykkelveg, mellom Svinøybrua og Kuba, i Vågan kommune. 

 

Navn

Detaljregulering Gang- og sykkelveg Svinøybrua til Kuba

PlanID

303

Saksbehandler

Erling Larsen Dahl

Ansvarlig enhet

Plan og bygningsavdelingen

Beskrivelse

Planområdet omfatter Gunnar Bergs vei, med sidearealer og strekker seg fra eiendom 18/762 i nord, og omfatter store deler av Kuba i sør. 

Hensikten med planen er å legge til rette for en forlengelse av havnepromenaden ut mot moloen samt ivaretakelse av myke trafikanter fra Svinøybrua til moloen. 

Planen utarbeides av Asplan viak. Kontaktperson Hanne Skeltved. E-post: hanne.skeltved@asplanviak.no Svarfrist 24.02.2021. 

Eiendommene som inngår i planområdet er: 18/1313, 18/1327, 18/1696, 18/2062, 18/2086, 18/2173, 18/2336, 18/301, 18/303, 18/352, 18/378, 18/438, 18/466, 18/497, 18/552, 18/61, 18/761 og 18/762. 

Annonse med referat fra oppstartsmøte og planinitiativet finnes vedlagt. 

Det er vurdert at det ikke er krav om konsekvensvurdering etter forskrift om konsekvensutredning, dette står beskrevet i planinitiativet og referatet fra oppstartkonferansen. 

Merknadene som kommer inn, vil bli behandlet og et planforslag vil bli utarbeidet. Planforslaget vil bestå av bl.a. plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse hvor tiltaket og konsekvensene av disse vil bli beskrevet grundigere. 

Etter første gangs behandling av kommunen, vil planforslaget bli lagt ut på offentlig ettersyn og sendes på høring. Deretter kan andre gangs behandling av kommunen vedta planforslaget. 

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Asplan Viak AS v/ Hanne Skeltved. 
Merknader til oppstart av planarbeid kan sendes innen 24.02.2021 til Asplan Viak AS, Kirkegata 4, 9008 Tromsø eller på e-post til: 
hanne.skeltved@asplanviak.no

Dokumenter

Kontaktinformasjon

Hanne Skeltved 
Gruppeleder Plan og Analyse, Analyse, plan og landskap nord/midt.
Tromsø
Telefon: 464 45 370
E-post: hanne.skeltved@asplanviak.no
Svarfrist 24.02.2021.