I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om oppstart av arbeid med regulering av Bryggmannsholmen/Fredriksenbruket i Henningsvær

 

I forbindelse med reguleringsarbeid for Polarsmolt, på Kleppstad i Vågan kommune, varsles det om oppstart av detaljregulering etter plan- og bygningsloven § 12-8.
 

Kommunestyret vedtok i møte 31.01.2022 i sak KS-009/22 reguleringsendring for Ørsnesvika. Reguleringsendringen omfatter endrede formålsgrenser, byggegrenser, rekkefølgebestemmelser, reguleringsformål og parkeringsbestemmelser.

Hovedutvalg for miljø, plan og næring vedtok i møte 17.02.2022 i sak MPN-028/22 reguleringsendring for Rødlimyra. Reguleringsendring etter forenklet prosess i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14, andre ledd, innebærer en endring i planavgrensning for å inkludere eiendom 10/179.

Hovedutvalg for miljø, plan og næring vedtok i møte 20.01.2022 i sak MPN-003/22 reguleringsendring for Kabelvåg torg. Reguleringsendring etter forenklet prosess i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14, andre ledd, innebærer revidert bestemmelse for arealformål Kaiområde.

Hovedutvalg for miljø, plan og næring vedtok i møte 15.12.2021 i sak MPN-154/21 reguleringsendring for Geitgaljen Panorama i Liland. Reguleringsendring etter forenklet prosess i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14, andre ledd, innebærer forandret plassering av boligtomter og lekeplass, samt ny adkomst og internvei.

Hovedutvalg for miljø, plan og næring vedtok 17.02.2022 i sak MPN-027/2 reguleringsendring for Vestermyrveien 11 i Svolvær. Reguleringsendring etter forenklet prosess i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14, andre ledd, innebærer redusert antall leiligheter og parkeringsareal.

Kommunene har fått tilført nye midler fra Kommunal- og distriktsdeprtementet (KDD) til den kommunale kompensasjonsordningen del 7 og Vågan har nå kr. 1.599.000 til fordeling. Søknadsfrist er 4. april.  Lofotkommunene koordinerer utlysningen.

 

Eiendomsskattelisten for Vågan kommune legges ut til offentlig gjennomsyn ved Servicetorget og på kommunens hjemmeside.

 

Kommunene har fått tilført nye midler fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) til den kommunale kompensasjonsordningen del 6 (vår forrige utlysning var del 4) og Vågan har nå kr. 1.481.000 til fordeling. Søknadsfrist er 7. februar.  Lofotkommunene koordinerer utlysningen.