Kunngjøring av planvedtak - Reguleringsendring Vestermyrveien 11 – planID 215

Hovedutvalg for miljø, plan og næring vedtok 10.11.2022 i sak MPN-159/22 reguleringsendring for Vestermyrveien 11 i Svolvær.

Navn

Reguleringsplan Vestermyrveien 11

PlanID

215

ArkivsakID

22/2746

Vedtaksnummer

MPN-159/22

Saksbehandler

Marie Aaberge

Ansvarlig enhet

Plan- og bygningsavdeling

Beskrivelse

Reguleringsendring av Vestermyrveien 11 er etter forenklet prosess i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14, andre ledd, og innebærer reviderte bestemmelser for antall leiligheter, parkering og høyde for teknisk rom over heis.

Vi gjør oppmerksom på at saken kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken. Klagen sendes kommunedirektøren innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til deg som part i saken. I klagen skal det fremgå hvilket vedtak det klages over, endring(er) som ønskes i vedtaket og de grunner klagen støtter seg til (§§28-32 i forvaltningsloven). Klagen behandles etter retningslinjer vedtatt av kommunestyret.

Dokumenter

Kontaktinformasjon

Merknader og klage sendes per mail til postmottak@vagan.kommune.no 

Spørsmål rettes direkte til saksbehandler per e-post eller telefon 754 20 295