Høring - Reguleringsplan Caroline Harveys vei 13-15

Klikk for stort bilde Reguleringsforslag til offentlig ettersyn - Caroline Harveys vei 13-15, Svolvær. 


 

Navn

Reguleringsplan Caroline Harveys vei 13-15

PlanID

298

ArkivsakID

20/1859

Vedtaksnummer

MPN- 013/21

Saksbehandler

Erling Larsen Dahl

Ansvarlig enhet

Plan og bygningsavdelingen

Høringsstatus

Aktiv

Høringsfrist

31.03.2021.

Se andres innspill

Se alle innspill

Beskrivelse

Hovedutvalget for miljø, plan og næring har i møte 08.02.2021 i sak MPN- 013/21 vedtatt at plan utarbeidet av Stein Hamre Arkitekter AS, skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring hvor det er mulig å komme med innspill, jf. plan- og bygningsloven § 12-10. 

Planområdet omfatter eiendommene gnr 18 bnr 26 og gnr 18 bnr 259, samt gnr 18 bnr 1103, gnr 18 bnr 1951 og gnr 18 bnr 2.
Planforslaget legger til rette for to leilighetsbygg med inntil 35 boenheter. 
Innspill og merknader sendes skriftlig til Vågan kommune innen høringsfristens utløp. 
Høringsdokumenter legges ut sammen med høringen. Disse består av førstegangsbehandlingen, støyfaglig utredning, plankart, planbeskrivelse med tilhørende bestemmelser, samt referatet fra oppstartkonferansen.  

Dokumenter

Kontaktinformasjon

Spørsmål sendes direkte til saksbehandler Erling Larsen Dahl.
E-post