Høring/offentlig ettersyn - Reguleringsplan Ørnviksletta

Reguleringsforslag til offentlig ettersyn - Ørnviksletta, gbn 16/113 Svolvær. 
 

Navn

Ørnviksletta

PlanID

299

ArkivsakID

19/2756

Vedtaksnummer

MPN- 044/22

Saksbehandler

Erling Larsen Dahl

Ansvarlig enhet

Plan- og bygningsavdelingen

Høringsstatus

Aktiv

Høringsfrist

01.06.2022

Har du innspill?


 

Se andres innspill

Se alle innspill

Beskrivelse

Hovedutvalget for miljø, plan og næring har i møte 15.03.2022 i sak MPN- 044/22 vedtatt at plan utarbeidet av Norconsult, skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring der det er mulig å komme med innspill, jf. plan- og bygningsloven §12-10. 

Planområdet omfatter eiendom gbn 16/113 (eies av NOBL) og deler av gbn 16/1 (Opplysningsvesenets fond), 16/14 (Vågan kommune, gbn 69/1 (Statens vegvesen) og 16/273 (Osanstua barnehage). 
Planforslaget innebærer å tilrettelegge for etablering av inntil 24 boenheter ved Osan i Svolvær. Boligene tenkes etablert som to boligblokker med uteoppholdsareal og parkering på bakkenivå. Planforslaget har lagt opp til Lundeveien som atkomstløsning for det nye boligfeltet. 

Innspill og merknader sendes skriftlig til Vågan kommune innen høringsfristens utløp. 
Høringsdokumentene legges ut sammen med høringen. Disse består av førstegangsbehandlingen, trafikkanalyse, støyutredning, rapport om lokal luftforurensning, planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser, samt referat fra oppstartkonferansen. 

Dokumenter

Kontaktinformasjon

Spørsmål sendes direkte til saksbehandler Erling Larsen Dahl
E-post - erling.larsen.dahl@vagan.kommune.no
Telefon - 754 20 437

 

Innspill og merknader sendes til postmottak@vagan.kommune.no
Frist for innspill 01.06.2022