For utbyggere

Skal du bygge, renovere eller rehabilitere? Vi har samlet noen av kravene som er gjeldene i forhold til brannsikkerhet.

Hvilke krav stiller brannvesenet til adkomst og oppstilling?

Du kan klikke her for å laste ned en veledning til våre krav: Adkomst_og_oppstillingsplass_Brannvesenet_gjeldende_2023 (PDF, 129 kB).

Krav til adkomstvei:
Kjørebredde på rettløpsvei 3,5 m
Svingradius 12 m Fri høyde 4,3 m
Terskel/oppkant høyde 15 cm
Kjøreveien maks stigning 12,5%

Krav til oppstillingsplass for høyderedskap/lift
Oppstillingsplass, maks stigning/helling 3,33%
Oppstillingsplass, total lengde 14 meter
Oppstillingsplass, total bredde 8 m og min. 3,0 m fra fasade/utstikkende bygningsdel
Rekkevidde høyde redskap Maks 32m
Akseltrykk/totalvekt 13000/21500
Punktbelastning støtteben (lift) 15 tonn
Avstand fra hovedangrepsvei til vannuttak 25-50 

Krav til oppstillingsplass for mannskapsbil
Oppstillingsplass, maks stigning/helling 5% 
Oppstillingsplass, total lengde 10 meter 
Oppstillingsplass, total bredde 4 meter 
Akseltrykk/totalvekt 13000/20100 
Avstand fra hovedangrepsvei til vannuttak 25-50

Hvilke krav stiller brannvesenet til slokkevann?

Vågan kommue har følgende VA-norm. Denne kan du laste ned ved å klikke på denne linken.

Krav til brannvann finnes i kapittel 4.3.7 side 23.

Jeg skal installere nytt ildsted/fyringsanlegg eller gjøre arbeid på et eksisterende anlegg:

Alle nye ildsted og endringer på eksisterende anlegg skal registreres hos oss. Bruk vårt elektroniske meldingsskjema.

Som eier er du ansvarlig for at fyringsanlegget virker som forutsatt.

Installering, re-installering og reparasjon av ildsted er unntatt kravet om søknad til plan- og bygningsmyndigheten. Eier er likevel ansvarlig for at
installeringen/arbeidet utføres forskriftsmessig av kvalifisert personell.

Ny oppføring og rehabilitering av skorstein er derimot søknadspliktig til plan- og bygningsetaten i kommunen. Dersom ildsted installeres samtidig med annet søknadspliktig tiltak, så som oppføring av bolig, skorstein eller fyringsanlegg, skal det  likevel sendes melding til oss slik at vi kan registrere det.

Du kan finne meldeskjemaet her

Gebyrliste
 

Kontakt

Geir Hermansen
Branninspektør
E-post
Telefon 41 20 74 30
Kai Årre
Leder forebyggende
E-post
Telefon 46 68 34 27