Logopedtjenesten

Logopedtjenesten er en del av Familieenheten for barn og unge i Vågan kommune. Logopedtjenesten skal yte logopediske tjenester til barn og unge, samt gi veiledning til foreldre og ansatte i skole/barnehage. Logopedtjenesten har mål om å bistå barn og unge med språk- og kommunikasjonsvansker (bla. artikulasjonsvansker, spesifikke språkvansker, stamming/taleflytvansker) og bidra til at barnet forbedrer sin kommunikasjonsevne og opplever mestring i hverdagen.

Logopeden er ansatt i en 50 % stilling. Til tider er det stor etterspørsel etter logopedtjenesten og det vil da kunne gå noe tid før ditt barn får et tilbud.

Rutiner ved henvendelse:

Barn kan henvises til logopedtjenesten på 2 måter:

  • På bakgrunn av sakkyndig uttalelse fra PPT
  • Som resultat av tverrfaglig henvisning direkte til Familieenheten.

Oppstart:

Oppstartsmøte avtales etter at henvisning er mottatt. etter observasjon/arbeid med barnet, møter logopeden, foresatte og evt barnehage/skole for å avtale det videre arbeidet.

Her er det viktig å finne gode løsninger for:

  • Organisering/hyppighet av direkte timer med logopeden.
  • Kommunikasjon mellom logoped, skole/barnehage og foreldrene.
  • Veiledning til de som gjennomfører den daglige treningen.
  • Andre praktiske forhold.

Gjennomføring og venteliste.

Omfanget og organsiering av tilbudet tilpasses den enkelte bruker. Barnets utvikling er avhengig av regelmessig øving. Det er viktig å finne gode rutiner for daglig trening.

Når det er stor pågang til logopedtjenesten, kan som nevnt barn settes på venteliste. Inntak av nye brukere vurderes fortløpende ved ledig plass. Prioritering av barn på ventelista og deretter omfanget av tilbudet(både direkte arbeid og veiledning), avgjøres av en rekke faktorer, bl.a PPTs sakkyndig uttalelse, typen vanske, barnets treningsevne/konsentrasjonsevne og det øvrige pedagogiske tilbudet.

Kontaktinformasjon:

Familieenheten i Vågan

Logopedtjenesten

Rådhuset

8305 Svolvær

Besøksadresse: Sentrumsgården, 2.etg.

Telefon: 75 42 02 08(direkte) 75 42 03 80(ekspedisjon Familieenheten)