Varsel om oppstart og forslag til planprogram - Reguleringsplan for Leirosen i Svolvær

Plankonsulent Norconsult AS har gitt melding om at det startes utarbeiding av privat planforslag i detaljregulering av Leirosen boligfelt i Svolvær. Samtidig legges forslag til planprogram ut på høring og offentlig ettersyn.

Navn

Leirosen

PlanID

320

ArkivsakID

22/483

Saksbehandler

Stefanie Schramm

Ansvarlig enhet

Plan- og bygningsavdeling

Høringsstatus

Varsel om oppstart og forslag planprogram

Høringsfrist

12.10.2022

Beskrivelse

I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-3, 12-8 og 12-9, kunngjøres det herved oppstart av detaljregulering og høring av planprogram for Leirosen boligfelt, deler av eiendommene gnr/bnr 16/1, 16/2, 16/6, 16/14, 16/243, 16/280 og 16/284 samt tilliggende vegareal langs deler av Kongsvatnveien og Ørnveien i Vågan kommune.

Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for en boligutbygging som tar utgangspunkt i arealdisponeringen vist i kommunedelplanen for området. Forslagstillers planinitiativ er et boligområde med tilhørende uteoppholdsarealer, ny vegforbindelse mellom Ørnveien og Kongsvatnveien, sti langs Leirosen, utfylling i sjø, småbåthavn samt nødvendig infrastruktur.

Planområdet utgjør ca. 130 dekar.

Vågan kommune har fastsatt at tiltaket medfører krav om konsekvensutredning og planprogram.

Innspill til varsel oppstart planarbeid og forslag planprogrammet sendes skriftlig til Norconsult, avd. Plan og arkitektur, Klæbuvegen 127B, 7031 Trondheim eller via e-post: willy.wollo@norconsult.com

Frist for innspill / merknader er 12. oktober 2022.

Dokumenter

Varselbrev (PDF, 66 kB)
Forslag planprogram Leirosen (PDF, 16 MB)
320_Leirosen_oppstartsmøte_02052022 (PDF, 3 MB)
Oversiktskart (PDF, 690 kB)
Planområdet (PDF, 3 MB)
2022-07-01 Foreløpige illustrasjoner (PDF, 14 MB)
2022-02-07 STEDSANALYSE, revidert illustrasjon (PDF, 2 MB)
2022-01-28 Innledende fareidentifikasjon (PDF, 814 kB)
Leirosen_Vurdering (PDF, 369 kB) av krav om konsekvensutredning
220804_Forslag planavgrensning (PDF, 8 MB)

Kontaktinformasjon

Innspill til varsel oppstart planarbeid og forslag planprogrammet sendes skriftlig til Norconsult, avd. Plan og arkitektur, Klæbuvegen 127B, 7031 Trondheim eller via e-post: willy.wollo@norconsult.com

Kommunens saksbehandler - Spørsmål kan sendes direkte til saksbehandler Stefanie Schramm. Innspill og merknader sendes til postmottak@vagan.kommune.no