Varsel om oppstart - Detaljregulering Hov Gård - PlanID.323

I forbindelse med reguleringsarbeid for Hov Gård, Gimsøysand i Vågan kommune, varsles det om oppstart detaljregulering etter plan- og bygningslovens § 12-8.

Navn

Hov Gård

PlanID

323

ArkivsakID

21/3532

Saksbehandler

Jonas Borg

Ansvarlig enhet

Plan og bygningsavdelingen

Høringsstatus

Aktiv

Høringsfrist

14.06.2024

Beskrivelse

Området som skal reguleres ligger ved Hovsvika på Hov, ca. 11 km. Fra Sundklakkbrua på Gimsøy. Forslag til planavgrensning er vist med rød innramming på kartutsnittet og omfatter eiendommene gnr. 54 bnr. 1, 2, 5, 6, 9, 8, 16 og gnr. 69 bnr. 14. Planområdet kan bli noe endret under reguleringsplanarbeidet. 
Formålet med planarbeidet er å fremme et privat forslag til reguleringsplan som tilrettelegger for videre drift og utvikling av Hov Gård med mer. I dette ligger gårdsdrift, campingplass og overnatting for gjester, boliger, turridning, restaurantdrift, sauna og arrangementer mm. Det vurderes også nydyrking. Det er ønske om å legge til rette for helårsdrift og flere helårlige og faste ansatte, samt også å sikre naturverdier og verneinteresser.

Dokumenter

Hov Gård, annonsering av varsel om oppstart regulering (PDF, 223 kB)
Hov Gård, planinitiativ rev. 17.04.24 (752415) (PDF, 2 MB)
Referat fra oppstartsmøtet - Detaljregulering for Hov Gård - planid 323 (752817) (PDF, 3 MB)

Kontaktinformasjon

Eventuelle kommentarer til planarbeidet sendes skriftlig til NSWs kontor innen høringsfristen er utløpt. 
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til NSW Arkitektur v/Kari Fauske.

Kontaktinformasjon
Kari Fauske
tlf. 95792470
e-post. kari@nsw.no

Kommunens saksbehandler: jonas.borg@vagan.kommune.no