Varsel om oppstart av planarbeid – gnr./bnr. 18/90 Roald Amundsens gate, Svolvær

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for gnr./bnr. 18/90 Roald Amundsens gate i Svolvær. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

  

Navn

Detaljregulering Roald Amundsens gate

PlanID

313

ArkivsakID

21/1668

Vedtaksnummer

-

Saksbehandler

Marie Aaberge

Ansvarlig enhet

Plan- og bygningsavdelingen

Beskrivelse

 I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for gnr./bnr. 18/90 Roald Amundsens gate i Svolvær. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet ligger i Svolvær, på hjørnet i krysset mellom Roald Amundsens gate og Sivert Nilsens gate. Det er ikke bebyggelse på eiendommen i dag. Kvartalet eiendommen er en del av utgjøres av småhusbebyggelse langs Rich Withs gate, og mer sammensatt nærings- og boligbebyggelse med ulik alder og standard langs Roald Amundsens gate.

Planområdet fremgår av vedlagte kartutsnitt, og har et areal på ca. 0,7 daa, som inkluderende tilliggende vegareal i Roald Amundsens gate og Sivert Nilsens gate. Sivert Nilsens gate er for øvrig regulert i nylig vedtatt detaljregulering for Sivert Nilsens gate 13.

På gnr. 18 bnr. 90 er tidligere bebyggelse fjernet, og grunnen sprengt ut. Tomten er fylt opp og framstår i dag som et gruslagt parkeringsareal. På omkringliggende eiendommer er det bebyggelse, slik at ny bebyggelse på planområdet vil komplettere kvartalet.

Formålet med reguleringsplanen
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for ny bebyggelse på eiendommen, som kan huse sentrumsfunksjoner i Svolvær. Det ønskes tilrettelagt for sentrumsformål, nærmere bestemt en kombinasjon av forretning, kontor, hotell, og boligformål. Den ønskede utviklingen er å få til et sportshotell i Svolvær, med høyere grad av egenhusholdning enn vanlige hoteller, samt forretning /servicefunksjon i første etasje. Da konkurransesituasjonen i hotellbransjen er ferd med å skjerpes de kommende årene, er det ønskelig å kunne tilrettelegge for en alternativ bruk av bygget, dersom sportshotell-konseptet ikke skulle fungere etter hensikten. Derfor ønskes regulert til boligformål i tillegg, men det ikke ønskelig å ha en kombinasjon av hotell og boliger i bygget samtidig. Det skal tilstrebes god områdetilpasning og tomteutnyttelse.

Gjeldende plangrunnlag
Eiendommen er uregulert i og med at reguleringsplan for Skjæret / Vorsetøya ble opphevet som følge av vedtaket av gjeldende kommunedelplan. Eiendommen grenser til detaljregulering for Sivert Nilsens gate 13, vedtatt 30.03.2020. Det er ikke andre planarbeider som berører planområdet.

I gjeldende kommunedelplan, Byplanen, er eiendommen avsatt til sentrumsformål (S4.18), i likhet med resten av kvartalet. Planarbeidet er vurdert iht. forskrift om konsekvensutredning og anses å være i tråd med overordnet plan og å ikke komme inn under reglene om konsekvensutredning (jf. referat fra oppstartsmøte 01.09.21).

Innspill til planarbeidet sendes Vindveggen Arkitekter AS v/ Øystein Ellingsen, Stortorget 20, 2000 Lillestrøm eller på e-post; post@vindveggen.no innen 03.11.21

Etter at merknadsfristen er ute, vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt Vågan kommune for saksbehandling. Etter første gangs behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Dokumenter

Kontaktinformasjon

Vindveggen Arkitekter AS v/ Øystein Ellingsen
Stortorget 20
2000 Lillestrøm
tlf: 63 80 51 00/ 976 91 277
e-post: post@vindveggen.no

Frist for innspill: 03.11.2021