Varsel om ny oppstart - Detaljregulering Polarsmolt - PlanID.319

I forbindelse med reguleringsarbeid for Polarsmolt, Kleppstad i Vågan kommune, varsles det ny oppstart om detaljregulering etter plan- og bygningslovens § 12-8.

Navn

Polarsmolt

PlanID

319

ArkivsakID

22/557

Saksbehandler

Jonas Borg

Ansvarlig enhet

Plan og bygningsavdelingen

Beskrivelse

Planoppstart ble opprinnelig kunngjort 05.04.2022. I ettertid har det fremkommet behov justering av plangrensen og formålsgrenser, etter at forslagsstiller kjøpte naboeiendommen og ønsker deler av den innlemmet i planområdet, samt behov for justering på bakgrunn av høringsuttalelser ved offentlig ettersyn. Endringen kunngjøres på nytt, med 8 ukers frist for tilbakemelding (4 uker pluss tillegg av 4 uker for sommerferien). 

Området som skal reguleres ligger på Framneset vest for Ev. 10 på Kleppstad. Forslag til planavgrensning er vist med innramming på kartutsnittet og omfatter eiendommene gnr. 58 bnr. 3 (parsell av) og gnr. 58 bnr. 15. Planområdet kan bli noe endret under reguleringsplanarbeidet. Formålet med planarbeidet er å fremme et privat forslag til reguleringsplan som tilrettelegger for videreutvikling av eksisterende næringsområde med akvakultur, med mulighet for utfylling i sjø, forlengelse av dagens molo og bygging av kai. Samtidig ønskes det å få hele anlegget under tak og planlegges ca. 4000 – 5000 m2 ny bebyggelse på det utfylte området. 

Dokumenter

(1) Polarsmolt planinitiativ 06.06.24 (PDF, 272 kB)
(2) Referat fra oppstartskonferanse Polarsmolt, 30.03.22 (PDF, 321 kB)
(4) Polarsmolt, annonsering av nytt varsel om oppstart regulering (PDF, 340 kB)
(5.1) 20240531 Polarsmolt justert plangrense (PDF, 430 kB)

Kontaktinformasjon

Eventuelle kommentarer til planarbeidet sendes skriftlig til NSWs kontor innen 09.08.2024. Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til NSW Arkitektur v/Kari Fauske.

Kontaktinformasjon
Kari Fauske
tlf. 95792470
e-post. kari@nsw.no

Kommunens saksbehandler: jonas.borg@vagan.kommune.no