Kunngjøring - Varsel om oppstart av planarbeid for Polarsmolt, Kleppstad i Vågan kommune.

I forbindelse med reguleringsarbeid for Polarsmolt, på Kleppstad i Vågan kommune, varsles det om oppstart av detaljregulering etter plan- og bygningsloven § 12-8.
 

Navn

Polarsmolt

PlanID

319

ArkivsakID

22/557

Saksbehandler

Erling Larsen Dahl

Ansvarlig enhet

Plan- og bygningsavdelingen

Beskrivelse

Forslagstiller er Polarsmolt AS og plankonsulent NSW v/ Kari Fauske. Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt 30.03.2022. 

Området som skal reguleres ligger på Framneset vest for E10 på Kleppstad og omfatter eiendommene gbn 58/3 (parsell av) og 58/15.

Formålet med planarbeidet er å fremme et privat forslag til reguleringsplan som tilrettelegger for videreutvikling av eksisterende næringsområde med akvakultur, med mulighet for utfylling i sjø, forlengelse av dagens molo og bygging av kai. Samtidig ønskes det å få hele anlegget under tak og det planlegges for ca. 4000- 5000 m2 ny bebyggelse på det utfylte området. 

Arealet av planområdet er ca. 25 000m2, hvorav ca. 10 000m2 er område i sjø. 

Frist for innspill er satt til 11.05.2022

Dokumenter

Kontaktinformasjon

Plankonsulent Kari Fauske, NSW arkitektur. 
E-post - kari@nsw.no
Brevpost - NSW arkitektur v/Kari Fauske, Torget 2, 8300 Svolvær.
Telefon - 957 92 470.