Kunngjøring av planvedtak - Reguleringsendring Ørsnesvika, PlanID.230

Kommunestyret vedtok i møte 31.01.2022 i sak KS-009/22 reguleringsendring for Ørsnesvika. Reguleringsendringen omfatter endrede formålsgrenser, byggegrenser, rekkefølgebestemmelser, reguleringsformål og parkeringsbestemmelser.

Navn

Reguleringsplan Ørsnesvika

PlanID

230

ArkivsakID

19/2334

Vedtaksnummer

KS-009/22

Saksbehandler

Bill Gradin

Ansvarlig enhet

Plan- og bygningsavdeling

Beskrivelse

Reguleringsendringen innebærer en utvikling av gjeldende reguleringsplan, inkludert endrede formålsgrenser, byggegrenser, rekkefølgebestemmelser, reguleringsformål og parkeringsbestemmelser. Hensikten er å innpasse bebyggelse som i større grad hensyntar landskapet og stedet.

Vi gjør oppmerksom på at saken kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken. Klagen sendes kommunedirektøren innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til deg som part i saken. I klagen skal det fremgå hvilket vedtak det klages over, endring(er) som ønskes i vedtaket og de grunner klagen støtter seg til (§§28-32 i forvaltningsloven). Klagen behandles etter retningslinjer vedtatt av kommunestyret.

Dokumenter

Kontaktinformasjon

Merknader og klage sendes per mail til postmottak@vagan.kommune.no 

Spørsmål rettes direkte til saksbehandler per e-post eller telefon 754 20 295.