Høring og offentlig ettersyn - Revidering av renovasjonsforskriften for husholdningsavfall og slam for Vågan kommune

Utkast til forskrift ble i Formannskapet 18.10.2021 vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist 21. oktober 2022

Navn

Ny lokal renovasjonsforskrift, jf. Forurensingsloven § 30

ArkivsakID

17/1343

Vedtaksnummer

MPN - 118/21 og FS – 104/21

Saksbehandler

Frank Johansen

Ansvarlig enhet

Lofoten avfallselskap

Høringsfrist

21.oktober 2022

Beskrivelse

Gjeldende renovasjonsforskrift for Vågan kommune ble sist revidert i 2009. For at Forskriften skal være i samsvar med forurensingslovens intensjoner med blant annet avfall fra fritids- og utleieeiendommer, må tilpasning og oppgradering av renovasjonsforskriften utføres.

I nytt utkast til forskrift er boenheter som ikke brukes regelmessig tatt med som husholdning. Dette gjelder blant annet hytter, stasjonære campingvogner, sjøbod/rorbu med mer. Abonnementenes plikter vedrørende renhold av oppsamlingsenhet, samt endring i oppbygging av gebyr er andre tilførelser i forslaget som er lagt ut til høring.

Dokumenter

NY_Renovasjonsforskrift_for_kommuner tilsluttet LAS (PDF, 253 kB)

Kontaktinformasjon

Merknader/innsigelser til endringsforslaget må merkes med saksnummer 104/21 og sendes skriftlig innen 21.oktober 2022 til postmottak@vagan.kommune.no