Høring - Forslag til ny vann- og avløpsforskrift

Med hjemmel i forurensningsforskriften kapittel 1, § 1-2, vedtok NPU i Vågan kommune i sak 143/18 den 01.10.2018 å legge forslag til ny lokal forskrift og revidering av gebyrregulativ for vann og avløp ut på høring. Frist for innsending av uttalelser er satt til 05. desember 2018.

Rammene for kommunale vann- og avløpsgebyr fastsettes i kommunal forskrift. Gjeldende vann- og avløpsforskrift ble vedtatt av Vågan kommunestyre i 1982. Siden den gang er det skjedd viktige endringer i sentrale lover og forskrifter som berører vannforsyning og avløpshåndtering. Fra 2012 er kommunens adgang til å kreve inn vann- og avløpsgebyrer hjemlet i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg. Forurensningsforskriften fra 2004 fastsetter rammen for gebyrene og hovedreglene om utregning og innkreving.

Vann- og avløpsgebyrene i Vågan kommune bygger på selvkostprinsippet, det vil si at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes inn gjennom de gebyrene som abonnentene betaler. Kommunen har etter forurensningsforskriften ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. Over- eller underskudd i det enkelte år skal henholdsvis avsettes eller trekkes fra bundne driftsfond. Avsatt overskudd fra det enkelte år tilbakeføres til abonnentene i form av lavere årsgebyrer i løpet av en femårsperiode. Tilsvarende vil fremførbare underskudd dekkes inn over årsgebyret i løpet av en femårsperiode. Vann- og avløpsgebyrene skal ikke brukes til å finansiere andre deler av kommuneforvaltningen.

Eventuelle merknader sendes til Vågan Kommune, Postboks 802, 8305 Svolvær eller til e-post: postmottak@vagan.kommune.no innen 05.12.2018.

Se vedlagt vedtak, forslag til gebyrregulativ og VA-forskrift med tilhørende følgebrev.