Detaljplan for Pundslett akvakultur base - PlanID.316

Planforslag for Pundslett akvakultur base ble behandlet av Hovedutvalget for miljø, plan og næring i møte 24.08.2023. Hovedutvalget vedtok å sende planforslaget på høring og å legge forslaget ut til offentlig ettersyn i perioden 28.08.2023 til 27.10.2023.

Navn

Detaljplan Pundslett akvakultur base

PlanID

316

ArkivsakID

21/3393

Vedtaksnummer

MPN-080/23

Saksbehandler

Stefanie Schramm

Ansvarlig enhet

Plan- og bygningsavdeling

Høringsstatus

Aktiv høring

Høringsfrist

27.10.2023

Har du innspill?

Send innspill på høringen

Se andres innspill

Se alle innspill

Beskrivelse

Hovedformål i planen er å sikre drift og utvikling av Nordlaks Oppdretts anlegg for vedlikehold av utstyr i sjømatnæringen, på Pundslett.
Planområdet er på 73, 4 dekar. Planen legger til rette for fylling i sjø og etablering av småbåthavn. Det er avsatt parkeringsareal for ansatte og besøkende av småbåthavn, samt  areal for boliger. Det er behov for nye boliger nært tilknyttet arbeidsplassen på Pundslett.

Dokumenter

Plandokumenter:
1. gangsbehandling - Reguleringsplan Pundslett akvakultur - PlanID.316 (L)(687204) (PDF, 6 MB)
PID316_pundslett_akva_PLANBESKRIVELSE_20230202 (L)(628501).pdf (PDF, 7 MB)
316_Pundslett_bestemmelser (L)(686330) (PDF, 83 kB)
316_Pundslett_plankart_25082023 (L)(687499) (PDF, 789 kB)

Andre dokumenter (fagkyndig vurdering, uttalelser osv.):
RP_Pundslett_Planinitiativ_20211109 (L)(628401) (PDF, 12 MB)
Omradeanalyse_cc8daa88-80dd-440b-8dd2-862c2d9d297d (L)(628496) (PDF, 12 MB)
Veg_trafikk_20220909 (L)(628495) (PDF, 5 MB)
ROS-analyse_Pundslett_2022-02-22 (L)(628365) (PDF, 3 MB)
pundslett_terrengmodell - A3 - 01 Illustrasjonsplan (L)(628507) (PDF, 405 kB)
Stormflo og havnivåstigning (L)(628498) (PDF, 2 MB)
pundslett_terrengmodell - A3 - 02 Illustrerende terrengsnitt (L)(628506) (PDF, 135 kB)
Multiconsult -Miljøundersøkelser_sjøbunn.docx (L)(628480) (PDF, 4 MB)
Naturmangfold i fjæresone ved Nordlaks landanlegg, Pundslett (L)(628497) (PDF, 463 kB)
10200698-RIG-RAP-001_rev02 (L)(628477) (PDF, 18 MB)
Multiconsult -Vedlegg A_4013-RIGm-NOT-01_Prøvetakingsrutiner_sjø-06-2015 (L)(628481) (PDF, 5 MB)
Marinarkeologisk befaringsrapport Nordlaks Oppdrett AS - Pundslett, Vågan kommune (L)(628479) (PDF, 6 MB)
G01 10221570_Pundslett_skredfarevurdering_-_Nordlaks_Rev04 (L)(628482) (PDF, 2 MB)
316_ oppstartskonferanse 16.11.2021 (L)(628362) (PDF, 726 kB)
Kulturminnefaglig uttalelse etter arkeologisk befaring - Detaljregulering Pundslett - Vågan kommune. (L)(628449) (PDF, 125 kB)
 

Kontaktinformasjon

Saksbehandler, plan og bygningsavdeling - Stefanie Schramm