Næringsfond

Kommunens Næringsfond

Vågan kommune har et næringsfond som tilføres midler årlig gjennom Kommunestyrets budsjettbehandling. I 2020 ble det tilført kr 500.000,-. Det har tidligere også vært tilført midler til «statlig næringsfond» og «gründerfond» fra Nordland Fylkeskommune, men dette opphørte i 2019 på bakgrunn av reduserte overføringer fra staten.

Næringsfondets hovedformål er «å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikle eksisterende bedrifter».

  • Søker må ha registrert adresse i Vågan kommune.
  • Søknad behandles fortløpende hele året i Hovedutvalg for Næring plan og utvikling.
  • Med dagens lave rentenivå så gis det ikke lån eller garantier, kun tilskudd.

Retningslinjene kan leses her: Vedtekter til kommunens næringsfond (DOC, 199 kB).

Fiskerifond

Vågan kommune leier ut kommunale arealer som i hovedsak brukes til tørking av fisk. Inntektene settes inn på kommunens «Fiskerifond».

Fondets hovedformål er å få flere kystfiskefartøyer lokalisert til Vågan og bidra til positiv utvikling av fiskeriflåten i Vågan.  Andre positive formål innen fiskerinæringen kan også vurderes etter søknad.

Grunnet god lønnsomhet i kystflåten gis det kun en begrenset støtte til unge ny-etablerere/førstegangsetablerere, ved erverv av båt og/eller kvote.

Etablerte fiskere støttes som hovedregel ikke.

Krav til søknaden

Vågan kommune har ingen strenge formkrav til utforming av søknaden, men søknad må gi en god innføring i hva det søkes midler til.

Eventuell annen ekstern samt egen finansiering må være dokumentert og avklart.

Av nødvendig dokumentasjon/informasjon kan nevnes:

  • Budsjett
  • Søkes det om midler fra andre offentlige instanser?
  • Hvordan finansieres søkers egenandel? (Total andel offentlige midler kan som hovedregel ikke overstige 50%)
  • Antatt behov for arbeidskraft, nå og fremtidig?
  • Annen relevant verdiskaping for kommunen?

Behandlingstid

Dette avhenger av når søknad kommer inn og når møte i politisk utvalg avholdes samt gjeldende skrivefrister.

Utvalget har møte ca en gang pr måned.

Statlige overføringer

Tilskuddet til næringsfond og  gründerfond fra Nordland fylkeskommune ble tatt bort i 2019. Dette betyr at Vågan kommune har 400.000 mindre enn foregående år til å støtte nyetablerere og bedriftsutvikling i kommunen.

Fylkesråd for næring har følgende informasjon til kommunene:

"Av økonomiplanen  2019 – 2022 side 71 fremgår det følgende: «Budsjettet for 2019 gir ikke rom for å fortsette bevilgningen til kommunale næringsfond. Bare kommuner som verken har konsesjonskraftfond, havbruksfond eller er i statlig omstillingsprogram (Andøy) vil få bevilget midler til kommunale næringsfond. Dette gjelder kommunene Røst, Moskenes og Værøy. I 2019 blir det ikke rom for tildeling av gründerfond og ikke tildeling til ungt entreprenørskap (utenom fast tilskudd, på kr. 700 000)».

Bakgrunnen for vedtaket er at Nordland fylkeskommune har fått en nedgang i bevilgningen over Statsbudsjettet over kap. 550 post 64 fra 30,35 millioner kroner i 2018 til 11,3 millioner i 2019. Totalt har rammene på de regionale utviklingsmidlene over Statsbudsjettet blitt redusert med 29,9 millioner kroner fra 2018 til 2019.