Næringsfond

Kommunens Næringsfond

Vågan kommune har et næringsfond som tilføres midler årlig gjennom Kommunestyrets budsjettbehandling. I 2020 ble det tilført kr 500.000,-. Det har tidligere også vært tilført midler til «statlig næringsfond» og «gründerfond» fra Nordland Fylkeskommune, men dette opphørte i 2019 på bakgrunn av reduserte overføringer fra staten.

Næringsfondets hovedformål er «å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikle eksisterende bedrifter».

 • Søker må ha registrert adresse i Vågan kommune.
 • Søknad behandles fortløpende hele året i Hovedutvalg for Næring plan og utvikling.
 • Med dagens lave rentenivå så gis det ikke lån eller garantier, kun tilskudd.

Retningslinjene kan leses her: Vedtekter til kommunens næringsfond (DOC, 199 kB).

Fiskerifond

Vågan kommune leier ut kommunale arealer som i hovedsak brukes til tørking av fisk. Inntektene settes inn på kommunens «Fiskerifond».

Fondets hovedformål er å få flere kystfiskefartøyer lokalisert til Vågan og bidra til positiv utvikling av fiskeriflåten i Vågan.  Andre positive formål innen fiskerinæringen kan også vurderes etter søknad.

Grunnet god lønnsomhet i kystflåten gis det kun en begrenset støtte til unge ny-etablerere/førstegangsetablerere, ved erverv av båt og/eller kvote.

Etablerte fiskere støttes som hovedregel ikke.

Krav til søknaden

Vågan kommune har ingen strenge formkrav til utforming av søknaden, men søknad må gi en god innføring i hva det søkes midler til.

Eventuell annen ekstern samt egen finansiering må være dokumentert og avklart.

Av nødvendig dokumentasjon/informasjon kan nevnes:

 • Budsjett
 • Søkes det om midler fra andre offentlige instanser?
 • Hvordan finansieres søkers egenandel? (Total andel offentlige midler kan som hovedregel ikke overstige 50%)
 • Antatt behov for arbeidskraft, nå og fremtidig?
 • Annen relevant verdiskaping for kommunen?

Behandlingstid

Dette avhenger av når søknad kommer inn og når møte i politisk utvalg avholdes samt gjeldende skrivefrister.

Utvalget har møte ca en gang pr måned.

Støtte til næringslivet - fase 3 av Regjeringens krisepakke

Vågan kommune har fått 3,8 MNOK fra fase 3 av Regjeringens krisepakke. Disse midlene skal benyttes til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping. Lokalt næringsliv oppfordres til å søke tilskudd for sine prosjekter.

Hvem kan søke?

 • Det gis tilskudd til bedrifter, etablerere og næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.
 • Alle næringer kan søke om tilskudd. Næringer som er ekstra hardt rammet av Covid19 vil bli gitt ekstra prioritet.

Hvilke prosjekter støttes?

Prosjektene vurderes ut fra følgende kriterier:

 • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
 • I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet.
 • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang
 • Hvordan prosjektet legger til rette for en klima- og miljøvennlig utvikling, samt grønne arbeidsplasser.

Hvor mye kan jeg søke om?

 • Som hovedregel skal ikke støtten fra Vågan kommune overstige 50% av prosjektets kapitalbehov. I unntakstilfeller kan det gis støtte opp til 75%. Dette er beskrevet i næringsfondets vedtekter.
 • Det er ingen begrensninger på øvre kostnad i prosjektet, men Vågan kommune vil etterstrebe at midlene fordeles til flere aktører.

Hvordan søker jeg?

 • Søknad sendes postmottak@vagan.kommune.no
 • Se veiledning og krav til søknaden ovenfor under "Kommunens næringsfond".

Er det søknadsfrist?

 • Søknader behandles løpende. Beløp inntil kr 20.000,- bevilges administrativt mens beløp over kr 20.000,- behandles i Hovedutvalg for miljø, plan og næring.
 • Det er således ingen søknadsfrist og tilbudet vil vare til alle midlene er bevilget.

Hvem kan jeg spørre om hjelp?

 • næringssjef Alf Kenneth Johansen tlf. 754 20 190 / e-mail