Økologisk landbruk

Økologisk produksjon har ein naturlig plass i landbruket, både i et miljøperspektiv, som en "spydspiss" for det konvensjonelle landbruket og for å sikre et mangfold til forbrukarane.

Begrepet "økologisk" innan landbruket er vernet der Debio er utøvande kontrollinstans. Ø-merket til Debio er det norske godkjenningsmerket for økologisk produksjon. Økologisk landbruk er en egen driftsform eller produksjonsmetode som det er fastsatt detaljerte minstekrav til i regelverket. Det er blant annet satt klare begrensninger for bruken av gjødsel, fôr og plantevernmidler. Det er også forbud mot bruk av genmodifiserte organismer (GMO) og produkter avledet fra slike organismer.

Husdyrhold utgjør en integrert del av virksomheten på mange gårdsbruk med økologisk landbruksproduksjon. Husdyrgjødsla skal bidra til at det skapes likevekt i produksjonssystemet gjennom å dekke plantenes behov for næringsstoffer og øke mengden av organisk materiale i jorda.

Et viktig mål og prinsipp for økologisk produksjon er å etablere en bærekraftig forvaltning av landbruket med høy standard for dyrevelferd.

Tilskudd

Tilskudd til økologisk landbruk inngår i produksjonstilskuddet. Det gis tilskudd for antall husdyr som er omlagt eller under omlegging til økologisk produksjon, og tilskudd for areal som er omlagt eller er i andre eller eventuelt tredje års karens, jf. forskrift om produksjon og merking av økologiske landbruksvarer. Produksjonen må være godkjent av Debio. Tilskuddet er samordnet med og omfattet av samme regelverk som øvrige produksjonstilskudd.

Formålet med tilskuddene er å stimulere til at en større del av landbruksproduksjonen i landet skjer i form av økologisk produksjon.

Fagartikler og forskning

Agropub er det ledende norske nettstedet for kunnskap om økologisk landbruk og agronomi. Hovedmålgruppe er produsenter og rådgivere, studenter og lærere. Også interesserte forbrukere og personer innen forvaltning finner stoff av interesse. Nettstedet eies og driftes av Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK.

Fagbladet Økologisk landbruk utgis av Norsk landbruksrådgivning.

Landbruksdirektoratet har lagt ut en rekke lenker til mer informasjon om økologisk landbruk.