Inn på tunet

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel, med utgangspunkt i livet på gården og arbeidet der.

Tilbudet kan tilrettelegges for mange ulike brukergrupper. De fleste tilbudene er rettet mot oppvekst og opplæring, arbeid og arbeidstrening samt helse og omsorg. Dagaktiviteter for hjemmeboende demente kan avlaste pårørende og i mange tilfeller utsette innlegging på institusjon. For barn og unge som har behov for alternativ opplæringsarena kan det utformes tilbud på gårdsbruk. Tilrettelagte tilbud til asylsøkere kan bidra til integrering osv.

For landbruksforetaket kan salg av tjenester til det offentlige bli en ny produksjon som gir inntekt og flere arbeidsplasser på gården.

Matmerk er godkjenningsorgan for Inn på tunet gårdene. Landbruket har en egen kvalitetsikringsordning KSL. På Matmerks nettside vil du finne mer om denne prosessen og hva som kreves. De har lagt ut sjekkliste, veileder og standardavtaler som omhandler Inn på tunet. Link til KSL som omhandler inn på Tunet.

Ønsker du å se hvordan en egenrevisjon fungerer kan du legge inn eposten din i linken nedenfor. Du vil få tilsendt e-post med tilgang til en lenke inn i KSL egenrevisjon slik at du kan gå gjennom alle sjekklister på samme måte som en riktig egenrevisjon. Du kan ikke gjøre en ordinær revisjon her, denne er kun for opplæring og demonstrasjon av systemet.

https://www.ksl.no/garddemo_login/

Inn på tunet Norge og de seks regionene har en egen nettside hvor du vil finne fakta om Inn på tunet, Inn på tunet Nordland og gårdene.

http://www.innpatunet.no

Fylkesmannen i Nordland har også en viktig rolle i utvikling av Inn på tunet. Nordlandsforskning har på oppdrag fra Fylkesmannen i Nordland og Nordland Fylkeskommune gjennomført en studie av gårdsbaserte omsorgs- og velferdstjenester i Nordland. 

Det ble foretatt intervjuer av 19 tilbydere i Nordland som enten er Inn på tunet gårder sertifiserte av Matmerk og / eller inngår i samvirkeforetaket Gårdsopplevelser Nord. Studien avdekket at det er stor variasjon i tjenestene som ytes på den enkelte gård. I tillegg er det en betydelig grad av tilpasning og fleksibilitet i de tjenestene som tilbys. En av utfordringene for tilbyderne er avtalenes varighet, som ofte ikke er mer enn 6 måneder til ett år. Slike avtaler vil være et usikkerhetsmoment for tilbyderne og bidrar til at tilbyderne i mindre grad utvikler tilbudet sitt.

Link til rapporten.