Drenering og nydyrking

Drenering

Vågan kommune har fått tildelt en ramme på 85 000 kr til dreneringstilskudd i 2018 fra Fylkesmannen i Nordland. Vi ønsker derfor søknader fra kommunens gårdbrukere. Midlene er avsatt over jordbruksavtalen, og ble innført i 2013.

Forskriften om tilskudd til drenering av jordbruksjord ble fastsatt 25. juni 2013.

  • Det kan søkes om tilskudd til systematisk grøfting, profilering eller omgraving av tidligere grøfta/profilert/omgravd areal.
  • Både eier og leier av jorda har anledning til å søke om tilskudd
  • Det skal søkes på fastlagt søknadsskjema
  • Tilskuddet kan være inntil 2000 kr. pr daa eller 30 kr. pr meter grøft inntil 2000 kr. pr daa.
  • Minimum tilskudd må være 3000 kr.
  • Tiltaket kan ikke påbegynnes før tilskudd er innvilget.
  • Kommunen behandler og avgjør søknaden. 

Vi oppfordrer de som har planer om dreneringstiltak til å utarbeide plan og sende inn søknad så snart som mulig. Søknadsfrist er 1. april og 1. september dersom vi har restmidler.

Les mer på Landbruksdirektoratets nettside og hent søknadsskjema for tilskudd til drenering av jordbruksjord.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har laget en veileder (PDF, 7 MB) som gir tips om hvordan tiltak bør planlegges.

Norsk Landbruksrådgivning gir veiledning og lager planer for dreneringstiltak på dyrket mark. Kontakt Are Johansen

Nydyrking

Dersom du ønsker å dyrke nye areal til jordbruksformål, må du søke kommunen om godkjenning.

Skjema for søknad om godkjenning av plan for nydyrking er utarbeidet av landbruksdirektoratet. Du kan lese mer om søknads-prosessen på deres nettside om Nydyrking.